กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดแสดงนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดแสดงนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์” “ชุมชนภูมิปัญญา” กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 ภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างผลงานทรงคุณค่าระดับสากล ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 7 -10 กันยายน 2566  ณ ไอคอนคราฟต์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม จัดแสดงนิทรรศการ โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบตลาด ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา โดยมีผู้แทนชุมชนภูมิปัญญา ต้นแบบ 4 ภาคเข้าร่วมการจัดแสดง ประกอบด้วย บ้านนาเสมียน อ.จะนะ จ.สงขลา, บ้านดอนยายเหม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และบ้านเขมราฐ อ.เขมราฐ  .อุบลราชธานี นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 10 กันยายน 2566 ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 7 กันยายน 2566

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2566 เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ภูมิปัญญาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด และพัฒนาชุมชนภูมิปัญญาให้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการถอดองค์ความรู้ของชุมชนภูมิปัญญา ทั้ง 4 แห่งจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จากอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่การแนะนำและพัฒนาจากฝีมือของผู้เชี่ยวชาญ และนักออกแบบที่มีฝีมือในระดับประเทศ นำมาสู่การจัดแสดงในรูปแบบของกิจกรรมสาธิต ต่อยอดเป็นผลงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในครั้งนี้ เพื่อนำมาจัดแสดง ณ ไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม  ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่รวบรวมสุดยอดงานคราฟต์จากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ พร้อมเชิดชูและสร้างความภาคภูมิใจกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญานี้ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของสาธารณะชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ของชุมชนภูมิปัญญาต้นแบบ ทั้ง 4 แห่ง ให้สามารถเติบโต ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สินค้าที่เป็น ICON ความสำเร็จระดับสากล

สำหรับชุมชนภูมิปัญญา ต้นแบบ 4 ภาคที่เข้าร่วมการจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย บ้านนาเสมียน มีผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่โดดเด่น ในชุมชนมีคลองนาทับที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง และการทำอาชีพประมง รวมถึงอาชีพการเคี่ยวน้ำตาลโตนด, บ้านดอนยายเหม จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ผ้าไทยที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและทักษะความชำนาญ ประกอบกับการออกแบบลวดลายที่สวยงาม, บ้านหาดเสี้ยว ภูมิปัญญาของชุมชนที่หลากหลายอันเกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตของคนชุมชนบ้านหาดเสี้ยว โดยมีประเพณีพิธีกรรมที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานและหัตถกรรมการทอผ้าที่มีความโดดเด่น และ บ้านเขมราฐ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน วิถีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมผ่านผ้ามัดหมี่ อาหาร และการแสดง มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการปลูกฝ้าย ทอเส้นด้าย มัดหมี่ ย้อมคราม จนออกมาเป็นลวดลายเอกลักษณ์แห่งเขมราฐ ลายนาคน้อย

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์เฉพาะ สร้างสรรค์และทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์  ผู้บริหารไอคอนคราฟต์  ในฐานะผู้สนับสนุนพื้นที่การจัดงาน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าไอคอนคราฟต์ เป็นเวทีแสดงศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมผลงานของสุดยอดงานคราฟต์จากทั่วประเทศกว่า 800 แบรนด์  พร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้คนรักงานคราฟต์อย่างแท้จริง การเปิดพื้นที่จัดนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์” กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ชุมชนภูมิปัญญา” ต้นแบบ 4 ภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างผลงานทรงคุณค่าระดับสากล ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสืบทอดภูมิปัญญาแห่งงานศิลปะบนผืนผ้า เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก  ซึ่งการสนับสนุนในทุกๆ ครั้ง นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไอคอนคราฟต์ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value)  ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของไอคอนสยาม ที่ได้นำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์” กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนิทรรศการมุ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมา ก่อน-หลัง การพัฒนาของชุมชนภูมิปัญญาทั้ง 4 ชุมชน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนภูมิปัญญาทั้ง 4 ชุมชน โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICON CRAFT