“Golden Boy” คืออะไร? เทวรูปพระศิวะ ชัยวรมันที่ 6 หรือรูปผีบรรพชน?

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภาพันธ์ 2567 :

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภาพันธ์ 2567 : “Golden Boy” คืออะไร? เทวรูปพระศิวะ ชัยวรมันที่ 6 หรือรูปผีบรรพชน?

เมื่ออเมริกา เตรียมส่ง “Golden Boy” คืนไทย แล้ว “Golden Boy” ที่ว่าเป็นใคร?

อเมริกา บอกว่าเป็น “พระศิวะ” แต่นักวิชาการไทย “เสียงแตก”

ระหว่าง “พระเจ้าชัยวรมันที่ 6” กับ “พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2”

ข้อมูลของใครมีน้ำหนัก, หลักฐานใครน่าเชื่อถือ

ติดตามได้ใน “ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับกุมภาพันธ์ 2567

พร้อมบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • สมเด็จพระนารายณ์ฯ ยกวังลพบุรี ให้เป็นวิสุงคามสีมา – จริงหรือ?
  • สมเด็จพระเจ้าท้ายสระในพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา
  • ตามรอยละคร “พรหมลิขิต” ดูแหล่งเกลือเมืองพิษณุโลกในสมัยอยุธยา
  • ระฆังสำริดจากพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ระฆังจีน หรือระฆังเวียดนาม?

สั่งซื้อ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมกราคม 2567 ได้ที่

สั่งซื้อ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับอื่นๆ หรือสมัครสมาชิกราย 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี ได้ที่