ศิลปวัฒนธรรม ฉบับธันวาคม 2566 “ศรีเทพ มรดกโลก”

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับธันวาคม 2566 ศรีเทพ มรดกโลก

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับธันวาคม 2566 อัดแน่นประเด็นเด็ด “ศรีเทพ มรดกโลก” ทั้งเล่ม! 

ยกพื้นที่ให้กับ ศรีเทพ เมืองมรดกโลก จาก 7 นักเขียน

รศ. ดร. ศานติ ภักดีคำ, รศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร, กฤช เหลือลมัย, รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, . ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี, ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ และ ศิวพงศ์ สีเสียดงาม

ที่ค้นคว้าและเรียบเรียงศรีเทพในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่พัฒนาการเมืองศรีเทพ, เทวรูปของศรีเทพ, โบราณวัตถุศรีเทพที่กลายเป็นของสะสมอยู่ในต่างแดน ฯลฯ เล่มเดียวครบทุกเรื่อง

อ่านจบแล้ว ศรีเทพจะไม่ใช่อิฐ หิน ดิน ทราย อีกต่อไป

  • รศ. ดร. ศานติ ภักดีคำ “จารึกสำคัญเมืองศรีเทพ ร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีในลุ่มน้ำป่าสัก”
  • รศ. ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร “ท่องไปในศรีเทพ เมืองโบราณมรดกโลก”
  • กฤช เหลือลมัย “The Lost Taste เม็ดกำจัด รสชาติที่ใกล้สูญหายของเมืองศรีเทพ”
  • รศ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล “ทบทวนเมืองศรีเทพ : จากรัฐภายในมาเป็นบรรพชนคนอยุธยา”
  • ศ. ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี “ศรีเทพปริทรรศน์ : ภาพรวม ความเข้าใจในเบื้องต้น และการนำชมโบราณสถานสำคัญ”
  • ดร. ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ “ศรีเทพ : มรดกในไทยและในต่างแดน”
  • ศิวพงศ์ สีเสียดงาม “เทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกหลายเหลี่ยมจากเมืองศรีเทพ : ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรูปแบบและการกำหนดอายุ”

พร้อมบทความน่าสนใจ

  • ไกรฤกษ์ นานา “ข้อตกลงแปลกๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5”

สั่งซื้อ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับธันวาคม 2566 “ศรีเทพ มรดกโลก” ราคา 150 บาท ได้ที่

สั่งซื้อ ศิลปวัฒนธรรม ฉบับอื่น ๆ หรือสมัครสมาชิกราย 3 เดือน, 6 เดือน หรือรายปี ทั้งหมดลด 15% ได้ที่