ก่อนเกษียณอายุ 60 ปี ข้าราชการเคยเกษียณอายุ 55 ปี

ข้าราชการ
(ภาพจาก www.matichon.co.th)

“อายุ 60 เกษียณ” เป็นคำพูดที่ได้ยินกันจนคุ้นเคย ยิ่งเดือนกันยายนที่เป็นเดือนที่สิ้นปีงบประมาณของหน่วยงานราชการ ไปรับประทานอาหารที่ไหน มักจะได้เจอกับงาน “เกษียณอายุ” อยู่บ่อยๆ แต่เมื่อเมืองไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตอนนี้จึงมีแนวโน้มว่าข้าราชการจะเกษียณอายุราชการเป็น 63 ปี

สำนักงาน ก.พ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) ได้ศึกษาแนวทางการขยายเกษียณจากราชการเช่นกัน โดย จะขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลา 6 ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี ซึ่งไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพทางร่างกาย ทั้งนี้กําหนดเป้าหมายให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษียณอายุราชการ ที่ 63 ปี ในปี พ.ศ. 2567 ส่วนวิธีดำเนินการอยู่ระหว่างการศึกษา

หากก่อนหน้านี้ ราชการเคยขยายการเกษียณอายุมาแล้ว

เพราะแต่เดิมนั้นข้าราชการไทยไม่ได้ “เกษียณอายุ” ที่ 60 ปี อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ เกษียณอายุราชการ ที่ 55 ปี จนเมื่อปี 2494 สมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการเกษียณอายุของข้าราชการทหารและพลเรือน 60 ปี อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ซึ่งประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ (อดีตเลขาธิการรัฐสภา) บันทึกไว้ในรัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2513) ดังนี้

“แก้อายุข้าราชการที่ครบเกษียณอายุจาก 55 เป็น 60

เดิมข้าราชการพลเรือนและทหาร ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้กำหนดเหตุออกรับบำเหน็จบำนาญเพราะสูงอายุไว้ไม่เกินอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และผู้บังคับบัญชา อาจพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุราชการได้อีกคราวละ 1 ปี ไม่เกินอายุ 60 ปีบริบูรณ์

ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2494 รัฐบาลได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการใหม่ แก้เหตุออกเพราะสูงอายุให้เป็นอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และอาจต่ออายุให้อีกคราวละ 1 ปี แต่ไม่เกินอายุ 65 ปีบริบูรณ์ โดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494”

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


ข้อมูลจาก :

สำนักงาน ก.พ. ไขข้อสงสัยกับเลขาธิการ ก.พ. กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี https://www.ocsc.go.th/blog/2018/05/ไขข้อสงสัยกับเลขาธิการ-กพ-กรณีเกษียณอายุราชการ-63-ปี  สืบค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์. รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2513), จัดพิมพ์โดย กลุ่มรัฐกิจเสรี สิงหาคม 2527


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 16 กันยายน 2562