วันเด็กแห่งชาติ กับคำขวัญวันเด็กของ “จอมพล ป., จอมพล สฤษดิ์ และพลเอกประยุทธ์”

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อ พ.ศ. 2500 ที่เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์

วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 โดยองค์การสหประชาชาติเห็นว่าควรให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กจะต้องไปเป็นกำลังของชาติในอนาคต นายวี เอ็ม สกุลนี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ได้ประสานงานมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยของไทยว่าควรมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รัฐบาลไทยในสมัยนั้นคือรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้ตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ได้ประกาศให้มีการจัดวันเด็กทั่วประเทศ จากนั้นทางราชการจึงได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของทุกเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนคำขวัญวันเด็กนั้นมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2499 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ความว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”

เป็นคำขวัญวันเด็กครั้งแรกและครั้งเดียวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

จอมพล ป. พิบูลสงคราม แจกขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2499

ต่อมาในสมัยของนายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ดังนี้

พ.ศ. 2502 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า”

พ.ศ. 2503 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด”

พ.ศ. 2504 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย”

พ.ศ. 2505 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด”

พ.ศ. 2506 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ขยันหมั่นเพียร”

วันเด็กแห่งชาติกำหนดจัดงานในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมได้ยึดปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีความเห็นว่าควรเลื่อนกำหนดการจัดงานวันเด็ก เพราะเหตุที่ว่าเดือนตุลาคมของไทยนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของเด็กที่จะมาร่วมทำกิจกรรม

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์. พ.ศ. 2507 จึงมีมติเปลี่ยนกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” คือคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยคำขวัญวันเด็กที่ท่านนายกฯ พลเอกประยุทธ์ ได้ให้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

พ.ศ. 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

พ.ศ. 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต”

พ.ศ. 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

พ.ศ. 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

พ.ศ. 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู็หน้าที่พลเมือง”

พ.ศ. 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

พ.ศ. 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

พ.ศ. 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 12 มกราคม 2562