วันเด็กแห่งชาติ กับคำขวัญวันเด็กของ “จอมพล ป., จอมพล สฤษดิ์ และพลเอก ประยุทธ์”

จอมพล ป. พิบูลสงคราม แจกขนม เด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม แจกขนมเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2499

วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยองค์การสหประชาชาติเห็นว่า ควรให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน เพราะเด็กจะต้องไปเป็นกำลังของชาติในอนาคต นายวี เอ็ม สกุลนี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ได้ประสานงานมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่าควรมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

รัฐบาลไทยในสมัยนั้นคือรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้ตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ได้ประกาศให้มีการจัดวันเด็กทั่วประเทศ จากนั้นทางราชการจึงได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของทุกเดือนตุลาคมเป็น “วันเด็กแห่งชาติ”

ส่วนคำขวัญวันเด็ก มีขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2499 ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ความว่า “จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”

เป็นคำขวัญวันเด็กครั้งแรกและครั้งเดียวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ต่อมาในสมัยของนายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ให้คำขวัญวันเด็กไว้ดังนี้

พ.ศ. 2502 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า”

พ.ศ. 2503 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด”

พ.ศ. 2504 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย”

พ.ศ. 2505 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด”

พ.ศ. 2506 “ขอให้เด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ขยันหมั่นเพียร”

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดจัดงานในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม และได้ยึดปฏิบัติเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2506 คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมีความเห็นว่า ควรเลื่อนกำหนดการจัดงานวันเด็ก เพราะเหตุที่ว่าเดือนตุลาคมของไทยนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของเด็กที่จะมาร่วมทำกิจกรรม

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์. พ.ศ. 2507 จึงมีมติเปลี่ยนกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คือคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คำขวัญวันเด็กที่ พลเอก ประยุทธ์ ได้ให้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

พ.ศ. 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

พ.ศ. 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต”

พ.ศ. 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

พ.ศ. 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

พ.ศ. 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

พ.ศ. 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู็หน้าที่พลเมือง”

พ.ศ. 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

พ.ศ. 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

พ.ศ. 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ส่วนคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567 จากนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 12 มกราคม 2562