ถนนซังฮี้ (ถนนราชวิถี), สะพานซังฮี้ (สะพานกรุงธน)

สะพานซังฮี้ปัจจุบัน เชื่อมธุรกิจสองฝั่งของกรุงเทพฯ และธนบุรีไว้ด้วยกัน

ถนนซังฮี้ เป็นถนนที่เริ่มต้นจากถนนจรัญสนิทวงศ์ สิ้นสุดที่ถนนราชปรารภ ส่วนสะพานซังฮี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมถนนราชวิถีฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามถนนตามชื่อ เครื่องกิมตึ๋ง

เครื่องกิมตึ๋ง คือเครื่องถ้วยชามที่มีลวดลายต่างๆ จากเมืองจีนซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิยมสั่งจากเมืองจีนมาเพื่อใช้และสะสมเป็นของมีค่าประเภทสวยงาม และเมื่อโปรดให้สร้างพระราชวังสวนดุสิตขึ้นนั้น โปรดพระราชทานนามตำหนัก ถนน สะพาน และคลองต่างๆ ภายในพระราชวังสวนดุสิต เป็นชื่อเครื่องกิมตึ๋งทั้งสิ้น เช่น ชื่อถนนด้านหลังพระราชวัง โปรดพระราชทานนามว่า ซังฮี้ อันเป็นคำมงคลของจีน มีความหมายว่า “ยินดีอย่างยิ่ง”


ที่มา: ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. น.113