“ปราสาทพระเทพบิดร” ที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ปราสาทพระเทพบิดร (ภาพจากเพจ พิกุลบรรณศาลา)

ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอาคารจัตุรมุขทรงไทย ยอดปราสาททรงปรางค์ ประดับกระเบื้องเคลือบสีทั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2398 เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระราชทานนามว่า “พระพุทธปรางค์ปราสาท”

ครั้นก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชวินิจฉัยว่าปราสาทแห่งนี้มีขนาดเล็กไม่เพียงพอแก่การพระราชพิธีต่างๆ จึงอัญเชิญพระเจดีย์กาไหล่ทองของรัชกาลที่ 4 มาประดิษฐานเป็นประธาน ถึงปลายรัชกาลเกิดเพลิงไหม้เครื่องบนหลังคาปราสาทและพระเจดีย์กาไหล่ทองจนหมดสิ้น

เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จบริบูรณ์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ 5 พระองค์ และพระราชทานนามใหม่ว่า “ปราสาทพระเทพบิดร”

ปราสาทพระเทพบิดร (ภาพจากเพจ พิกุลบรรณศาลา)

จากนั้นรัชกาลต่อๆ มา โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ประดิษฐานเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คือ พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 ส่วนท้ายจรนำประสาทพระเทพบิดรประดิษฐานพระพุทธรูปพระเชษฐบิดร และพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอีก 2 องค์

พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช ภายในปราสาทพระเทพบิดร (ภาพจากเพจ พิกุลบรรณศาลา)

ข้อมูลจาก :

หนังสือ “ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”, “สถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 28 กรกฎาคม 2565