รัฐบาลจอมพล ป. จัดเก็บ “พาสีชายโสด” หวังเพิ่มประชากร

จอมพล ป. นั่งกับ จอมพลสฤษดิ์ บนบันได พาสีชายโสด
ภาพเหตุการณ์ที่ จอมพลสฤษดิ์ นำคณะนักศึกษาเข้าพบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ทำเนียบรัฐบาล ภาพหลังจากการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งสกปรก พ.ศ. 2500

ปัจจุบัน “คนโสด” ในประเทศไทยเรียกได้ว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่รัฐบาลพยายามหาวิธีต่างๆ ให้ประชาชนแต่งงาน และมีบุตรเพื่อเพิ่มประชากรให้กับประเทศ ด้วยการลดหย่อนภาษีให้บุคคลที่มีบุตร การกระทำที่ว่านี้ไม่ได้พึ่งเกิดขึ้น แต่หากย้อนไปในสมัยยุค จอมพล ป. ก็มีนโยบายกระตุ้นประชาชนให้มีลูกเช่นกัน นั่นคือการเก็บ “พาสีชายโสด” หรือ “ภาษีชายโสด”

ก่อนหน้านั้น รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามก็การใช้ “ภาษี” เป็นเครื่องมือในเพิ่มอัตราการเกิดประชากร เรียกว่า “พระราชบัญญัติ พาสีชายโสด พุทธสักราช 2487” ตราไว้เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2487  มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

ชายสัญชาติไทยทีมีอายุตั้งแต่ 25-45 ปีบริบูรณ์ ไม่มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ขาดจากกันแล้ว นับเป็นชายโสดต้องเสียภาษี

โดยการเรียกเก็บภาษีนั้นกำหนดว่า “ผู้ใดเปนชายซึ่งหยู่ไนภาวะเปนโสดตลอดปีที่ล่วงมาแล้ว มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีละ 960 บาทขึ้นไป ไห้เจ้าพนักงานประเมินประเมินเรียกเก็บพาสี เรียกว่าพาสีชายโสดเปนเงิน 5 บาท หรือไนอัตราร้อยละ 10 ของพาสีเงินได้ที่ต้องเสีย แล้วแต่หย่างไดจะมากกว่า และแจ้งจำนวนพาสีให้ผู้ยื่นรายการดังกล่าวซาบเช่นเดียวกับพาสีเงินได้”

อย่างไรก็ตามพาสีชายโสดมีข้อยกเว้นให้กับผู้ชายที่แสดงหลักฐานว่าตลอดปีภาษีที่ผ่านมาเขาอยู่ในกลุ่มบุคคลดังนี้ 1. เป็นพระภิกษุ 2.มีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ 3. ต้องรับอาญาอยู่ในเรือนจำ 4. เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง 5. ทำการสมรสไม่ได้โดยมีอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์  6. เป็นบุคคลวิกลจริต 7. รับราชการทหารกองประจำการ หรือตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้รับการยกเว้นไม่เสียพาสีชายโสด

อย่างไรก็ตามภาษีคนโสดไม่ได้เรียกเก็บกับผู้หญิง

เหตุผลที่ไม่เรียกเก็บภาษีคนโสดกับผู้หญิงนั้นมีการอธิบายในบทความ “แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มพลเมือง” ว่า เนื่องจากผู้หญิงโสดส่วนมากมีรายได้น้อยกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ผู้ชายถึงจะหน้าตาไม่ดีก็ยังหาภรรยาได้ง่าย แต่ถ้าผู้หญิงไม่สวยหรือายุมากสักหน่อย ก็ย่อมหาสามีได้ยากจึงได้เว้นเก็บภาษีผู้หญิงโสด (ประชาชาติ 27กุมภาพันธ์ 2485:5)

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

พระราชบัญญัติ พาสีชายโสด พุทธสักราช 2487. ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 6 เล่ม 61 วันที่ 18 มกราคม 2487

ก้องสกล กวินรวีกุล. การสร้างพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487, วิทยานิพนธ์หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 15 กันยายน 2561