รัฐบาลจอมพล ป. จัดเก็บ “พาสีชายโสด” หวังเพิ่มประชากร

ภาพเหตุการณ์ที่ จอมพลสฤษดิ์ นำคณะนักศึกษาเข้าพบ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ทำเนียบรัฐบาล ภาพหลังจากการเดินขบวนประท้วงการเลือกตั้งสกปรก พ.ศ. 2500

วันนี้ วันที่หลายประเทศประสบปัญหาอัตราการเกิดของประชากรลดลง  แม้แต่ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอย่างจีน ซึ่งเหนี่ยวแน่นกับนโยบายลูกคนเดียวก็เริ่มผ่อนผันให้กับครอบครัวที่สามี หรือภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลูกคนเดียวสามารถมีลูกคนที่ 2 ได้

สำหรับประเทศไทยล่าสุดรัฐบาลใช้มาตรการทางภาษีมาสร้างแรงจูงใจ

โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ลดหย่อนภาษีเงินได้ สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท และสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป หากเป็นบุตรที่เกิดในหรือหลังปี 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 3 หมื่นบาท รวมเป็น 6 หมื่นบาท โดยในการนับลำดับบุตร ให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม ให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 ในเดือน ม.ค.-มี.ค.

มาตรการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้คนมีบุตรมากขึ้น จากปัจจุบันคนไทยมีลูกน้อยลง ส่งผลให้ประชากรวัยเด็กลดลง และทำให้ไทยกำลังเข้าสู่สังคมคนชรา ซึ่งหากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาสำหรับประเทศ ทำให้คนวัยแรงงานน้อยลง รัฐต้องแบกรับภาระดูแลคนสูงอายุจำนวนมาก

หากไม่ใช่แต่รัฐบาลปัจจุบันที่ต้องการเพิ่มจำนวนประชากร

ก่อนหน้านั้น รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามก็การใช้ “ภาษี” เป็นเครื่องมือในเพิ่มอัตราการเกิดประชากร เรียกว่า “พระราชบัญญัติ พาสีชายโสด พุทธสักราช 2487” ตราไว้เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2487  มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

ชายสัญชาติไทยทีมีอายุตั้งแต่ 25-45 ปีบริบูรณ์ ไม่มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ขาดจากกันแล้ว นับเป็นชายโสดต้องเสียภาษี

โดยการเรียกเก็บภาษีนั้นกำหนดว่า “ผู้ใดเปนชายซึ่งหยู่ไนภาวะเปนโสดตลอดปีที่ล่วงมาแล้ว มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีละ 960 บาทขึ้นไป ไห้เจ้าพนักงานประเมินประเมินเรียกเก็บพาสี เรียกว่าพาสีชายโสดเปนเงิน 5 บาท หรือไนอัตราร้อยละ 10 ของพาสีเงินได้ที่ต้องเสีย แล้วแต่หย่างไดจะมากกว่า และแจ้งจำนวนพาสีให้ผู้ยื่นรายการดังกล่าวซาบเช่นเดียวกับพาสีเงินได้”

อย่างไรก็ตาม “พาสีชายโสด” มีข้อยกเว้นให้กับผู้ชายที่แสดงหลักฐานว่าตลอดปีภาษีที่ผ่านมาเขาอยู่ในกลุ่มบุคคลดังนี้ 1. เป็นพระภิกษุ 2.มีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่ 3. ต้องรับอาญาอยู่ในเรือนจำ 4. เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง 5. ทำการสมรสไม่ได้โดยมีอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์  6. เป็นบุคคลวิกลจริต 7. รับราชการทหารกองประจำการ หรือตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้รับการยกเว้นไม่เสีย “พาสีชายโสด”

อย่างไรก็ตามภาษีคนโสดไม่ได้เรียกเก็บกับผู้หญิง

เหตุผลที่ไม่เรียกเก็บภาษีคนโสดกับผู้หญิงนั้นมีการอธิบายในบทความ “แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มพลเมือง” ว่า เนื่องจากผู้หญิงโสดส่วนมากมีรายได้น้อยกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ผู้ชายถึงจะหน้าตาไม่ดีก็ยังหาภรรยาได้ง่าย แต่ถ้าผู้หญิงไม่สวยหรือายุมากสักหน่อย ก็ย่อมหาสามีได้ยากจึงได้เว้นเก็บภาษีผู้หญิงโสด (ประชาชาติ 27กุมภาพันธ์ 2485:5)


ข้อมูลจาก

พระราชบัญญัติ พาสีชายโสด พุทธสักราช 2487. ราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 6 เล่ม 61 วันที่ 18 มกราคม 2487

ก้องสกล กวินรวีกุล. การสร้างพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2481-2487, วิทยานิพนธ์หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 15 กันยายน 2561