“อาเซียนในมิติวัฒนธรรม”

 

แต่ละหัวข้อน่าฟังทั้งนั้น เช่น ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon), ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นต้น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ใน เดือนสิงหาคม 2559 นี้

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการสาธารณะในหัวข้อ “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30น. ณ ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

“อาเซียน” ถือเป็นประชาคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมากทั้งในเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนทัศนคติในการดำเนินชีวิต และความเชื่อ

 

หัวข้อการบรรยายออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

1 สิงหาคม 2559 อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์: การจัดการความทรงจำร่วมในชุมชนชาติพันธุ์เวียดนามในเมืองไทย
โดย อ.สุริยา คำหว่าน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

2 สิงหาคม 2559 ไทยในสายตาสื่อลาว : ศึกษากรณีหนังสือพิมพ์ปะซาซน (Pasaxon)
โดย รองศาสตรจารย์ รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 สิงหาคม 2559 ASEAN Community: อัตลักษณ์ความเป็นชาติและความเป็นภูมิภาคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
โดย อาจารย์มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 สิงหาคม 2559 เพศวิถีกับการท่องเที่ยว: วิถีชายรักชายในสังคมลาวกับบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน
โดย ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Dr.Inlecsa Basengkhom สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5 สิงหาคม 2559 Islamopobia โรคกลัวแขก: วิพากษ์ภยาคติทางวัฒนธรรม
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่านที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน www.sac.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 02-8809429 ต่อ 3810, 3834