คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดครบรอบ 100 ปีชาตกาล ผศ. เขียน ยิ้มศิริ วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 รำลึกครบรอบ 100 ปีชาตกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ และพิธีทำบุญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok

ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน : https://forms.gle/V1YFSmqKbPKXC99i7 ผู้เข้าร่วมงานขอให้แสดงผลตรวจโควิด ATK ก่อนเข้าร่วมงาน (ตรวจล่วงหน้าไม่เกิน 48 ชั่วโมง)

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เวลา 08.00 – 08.30 น. – พระภิกษุสงฆ์ (10 รูป) เดินทางมาถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ – บุคลากรถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ

เวลา 08.30 – 08.45 น. – พิธีเปิด ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร อาจารย์เกษียณ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน พร้อมกัน บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เวลา 08.45 – 10.30 น. – พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี (คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร อาจารย์เกษียณ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน กล่าวคำอาราธนาศีล รับศีล และฟังพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพรพระ – พิธีกร นำกล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์อนุโมทนา – ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร อาจารย์เกษียณ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รับพร

เวลา 10.30 – 11.00 น. – ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร อาจารย์เกษียณ ศิษย์เก่า และศิษย์  ปัจจุบันร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง (หรือถวายสังฆทาน) แด่พระสงฆ์

เวลา 11.00 – 12.00 น. – พระสงฆ์ฉันท์เพล (หรือถวายปิ่นโตฉันท์เพล) – และแขกผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)

เวลา 13.00 – 16.30 น. – ฟังการเสวนา “รำลึกถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ” ผู้เข้าร่วมการเสวนา (ช่วงที่ 1) โดย อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม คุณขนงนุช ยิ้มศิริ คุณขนงนาฏ ยิ้มศิริ คุณประสพชัย แสงประภา (ช่วงที่ 2) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา อาจารย์วิชัย จิตมาลีรัตน์

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok

เวลา 13.00 – 13.30 น. – ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา พร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

เวลา 14.00 – 14.30 น. – เดินทางด้วยรถตู้ ออกจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพฯ – เยี่ยมชมผลงานศิลปกรรมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี ผู้นำชมผลงานฯ)

เวลา 15.00 – 16.30 น. – การเสวนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนาการความเป็นไทยสู่สากลในผลงานศิลปกรรม ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ” โดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์รวัสสวัส วสิษฐกัมพล ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2

เวลา 17.30 น. – เดินทางกลับ รถตู้ออกจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok ไปส่งยัง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ