สัมมนาออนไลน์ “สามทศวรรษ มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา..”

สัมมนาวิชาการออนไลน์ “สามทศวรรษ มรดกโลกนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา คุณค่า ความท้าทาย และผลกระทบ”

ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา) กรมศิลปากร และสำนักงานยูเนสโก ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการออนไลน์ “สามทศวรรษ มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คุณค่า ความท้าทาย และผลกระทบ”

โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม, ดร.คริส เบเกอร์, ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, ดร.ตรงใจ หุตางกูร และคุณจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง) เป็นต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. คลิกกำหนดการ สามารถลงทะเบียนผ่าน zoom ได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qcz17MhVQNeh7H_4Yb6F5g หรือ รับชมผ่านเฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/seameo.spafa