Summer School-SEAS 2023 “สตรีนิยม ความเสมอภาค และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” อบรม “ฟรี”

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการอบรมในรูปแบบ โรงเรียนภาคฤดูร้อน (Summer School ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในหัวข้อ “สตรีนิยม ความเสมอภาค และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” (Feminism,Equality and Southeast Asian Studies) ในสามวิชาหลักๆ ดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2. การวิจัยในแนวสตรีนิยมเบื้องต้น และ 3. เควียร์และทรานส์ศึกษาเบื้องต้น (Queer Studies)

รวมระยะเวลา 14 คาบ 42 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, และ23 กรกฎาคม 2566 โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2566 (รับ 60 คน / วิชาเท่านั้น) สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ทาง e-mail : [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 083-231-4071