8 พฤษภาคม 1828 กำเนิด “อังรี ดูนังต์” นักมนุษยธรรมรางวัลโนเบล สู่ชื่อถนนในไทย

อังรี ดูนังต์ ในวัยหนุ่ม

อังรี ดูนังต์ (Henri Dunant) เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1828 (พ.ศ. 2371) ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 1910 (พ.ศ. 2453) เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรกาชาด (ปัจจุบันคือองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง) และสมาคมเยาวชนชาวคริสต์แห่งเจนีวา (Young Men’s Christian Association, YMCA) นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสมัยแรกร่วมกับ เฟเดอริก ปาส์ซี (Frédéric Passy) ผู้รณรงค์ให้มีการจัดตั้งองค์กรอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศด้วย

ดูนังต์ ได้เห็นผลลัพธ์จากสงครามแห่งโซเฟรินิ (Battle of Solferino) ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยตาตัวเอง เขาได้เป็นคนกลางในการจัดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวออสเตรียที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ภายหลังเขาได้เขียนบทความเรียกร้องให้มีการจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครเพื่อป้องกัน และบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนทั่วไปทั้งในยามสงครามและยามสงบโดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติและความเชื่อ

เขายังได้เสนอให้มีความตกลงระหว่างประเทศในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ต่อมาในปี 1863 (พ.ศ. 2406) เขาก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการนานาชาติเพื่อการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับบาดเจ็บ (International Committee for the Relief of the Wounded, ปัจจุบันคือ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ – International Committee of the Red Cross)

ภายหลัง ดูนังต์ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย และหายหน้าหายตาไปจากแวดวงสังคม หลังออกจากบ้านในสวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 1867 (พ.ศ. 2410) เขาต้องใช้ชีวิตที่เหลือส่วนใหญ่อย่างยากจนและเร่ร่อนไปยังเมืองต่างๆ แต่เขาก็ยังคงรณรงค์แนวคิดของเขาอยู่เสมอ จนกระทั่งมีสื่อเริ่มเผยแพร่เรื่องราวของเขาในปี 1895 (พ.ศ. 2438) หลังจากนั้นเขาจึงได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลมากมาย

ในเมืองไทยยังมีถนนสายหนึ่งที่ตั้งชื่ออุทิศให้กับ อังรี ดูนังต์ ด้วย ถนนสายนี้เดิมชื่อว่า “ถนนสนามม้า” เพราะตัดผ่านสนามม้าปทุมวัน (ราชกรีฑาสโมสร) หลังครบรอบ 100 ปี กาชาดสากล สันนิบาตสภากาชาดเสนอให้ประเทศสมาชิกจัดทำอนุสรณ์รำลึกอังรี ดูนังต์ สภากาชาดแห่งประเทศไทยพิจารณาเห็นว่า อังรี ดูนังต์ น่าจะเป็นชื่อสาธารณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดแก่สาธารณชน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งสันนิบาสภากาชาด และเห็นว่าถนนสนามม้าเป็นถนนที่อยู่ใกล้บริเวณสภากาชาดไทยมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นสาธารณสมบัติที่อำนวยประโยชน์แก่สาธารณชน ประกอบกับเห็นว่าชื่อถนนสนามม้ามิใช่ชื่อที่ให้ความรู้สึกที่ดีงาม

ด้วยเหตุดังกล่าว เทศบาลนครกรุงเทพฯ จึงประกาศเปลี่ยนนามถนนสนามม้า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 เป็น “ถนนอังรีดูนังต์”

 


อ้างอิง :

1. “Henri Dunant.” Encyclopedia Britannica. Web. 7 May 2017. <https://www.britannica.com/biography/Henri-Dunant>

2. ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ชื่อบ้านนามเมืองในกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. น.29.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560