13 มีนาคม : วันช้างไทย

“ช้างพระที่นั่งทองคำ” พบในกรุของปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันเก็บรักษาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ภาพจาก กรมศิลปากร)

วันช้างไทย เริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง และให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

ภาพกลุ่มช้างตระกูลต่างๆ จับกลุ่มรวมฝูงกัน จิตรกรรมฝาผนังวัดพระเชตุพนฯ, กรุงเทพฯ (ภาพจากหนังสือ “จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ)

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา (อ่านเพิ่มเติม ทำไม “วันยุทธหัตถี” จึงตรงกับวันที่ “๑๘ มกราคม” พ.ศ. ๒๑๓๕ ไม่ใช่ ๒๕ มกราคม) แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทย จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

จึงได้นำเสนอมติตามลำดับเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ที่มาข้อมูล : เว็บไซต์ วิกิพีเดีย วันช้างไทย”.


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ.2562

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป