“พระภิกษุ” มิได้กระทำตามพระวินัยทำตัว “ประดุจโคกระบือ” จึงต้องตรากฎหมายควบคุมสงฆ์

แฟ้มภาพ เด็กนั่งพนมมือไหว้นักบวชในศาสนาพุทธ (AFP PHOTO/Christophe ARCHAMBAULT)

“…พระภิกษุทุกวันนี้บวชเข้ามามิได้กระทำตามพระวินัย ปรนนิบัติเห็นแต่จะเลี้ยงชีวิตผิดธรรม ให้มีแต่เนื้อหนังบริบรรณประดุจโคกระบือ มีแต่จะบริโภคอาหารให้จำเริญเนื้อหนัง จะได้จำเริญสติปัญญานั้นหามิได้…” พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑

(คัดความจาก: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. “ตำนานคณะสงฆ์” ในประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับตำนานพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๑๔)


เผยแพร่ข้อมูลในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 26 พฤษภาคม 2561