“อย่ามัวคิดแข่งบ้าน เมืองไหน หน่อยเลย”

อย่ามัวคิดแข่งบ้าน        เมืองไหน หน่อยเลย
คิดแต่ถึงเมืองไทย         บัดนี้
เมืองเราศรีวิไลย           ควรอยู่ แล้วนา
นักพูดจะชวนชี้             ชักบ้าอย่าฟัง ฯ

ระวังตั้งจิตเอื้อ             เอาดี เถิดพ่อ
เอาเยี่ยงอย่างกะวี         พิริยแผ้ว
เปนข้าแผ่นดินดี           เลี้ยงชีพ ดีเทอญ
เขาจะนับเปรียบแก้ว      รุ่งเรื้องเมืองไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระนลคำหลวง, 2459