18 กันยายน 2559: “รัฐฉาน” ประวัติศาสตร์และความสำคัญ