30 กรกฎาคม 2559: “ฮิตเลอร์กับรถโฟล์ค”

AFP / INP

รายการทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์