วรรณคดีจี้เส้น กรุงรัตนโกสินทร์

ศิลปวัฒนธรรมเสวนา : วรรณคดีจี้เส้น กรุงรัตนโกสินทร์

โดย ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว และ ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

25 พฤษภาคม 2560