ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาประจำเดือนสิงหาคม 2559 เรื่อง ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา 

โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ดำเนินรายการ