ย้อนรอยความสำคัญ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ภายในพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สมัยรัชกาลที่ 5

พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นตึกสองชั้น สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี ทรงสร้างอุทิศพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ มกุฎราชกุมาร ผู้เป็นพระราชโอรส เมื่อพุทธศักราช 2445

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะทรงใช้พระที่นั่งทรงธรรมแห่งนี้ เป็นที่ประทับแรมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาทรงธรรมรักษาอุโบสถศีล ต่อมาได้ใช้เป็นที่ประชุมสังฆมนตรี ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม และจัดงานประจำปีของวัด

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ตั้งพระศพและศพบุคคลสำคัญ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอีกด้วย ดังเช่น เมื่อพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 สิ้นพระชนม์ในวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพ ถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณี ณ พระที่นั่งทรงธรรมแห่งนี้

พระศพเจ้านายที่เคยประดิษฐานและศพบุคคลสำคัญที่เคยตั้ง ณ พระที่นั่งทรงธรรม เช่น พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร, พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต, พระศพสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ, ศพจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี และล่าสุด ศพพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ