พระอุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้า เคยมี “เก๋งจีน” ประดิษฐานพระอัฐิ

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า ตรงมุมของพระอุโบสถ มีเก๋งจีน สร้างอย่างศาลาทิศ เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระราชวงศ์ในพระราชวังบวรสถานมงคล (ภาพถ่ายเก่าจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ในพื้นที่ของพระราชวังบวรสถานมงคล แต่ยังไม่แล้วเสร็จสมเด็จกรมพระราชวังพระองค์นั้นสวรรคตก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างต่อจนเกือบจะแล้วเสร็จแต่สวรรคตเสียก่อน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาเฉกเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ตรงมุมของพระอุโบสถ มีเก๋งจีน สร้างอย่างศาลาทิศทั้ง ๔ ทิศ เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระราชวงศ์ในพระราชวังบวรสถานมงคล ต่อมาได้เชิญพระอัฐิเหล่านั้นมาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มจระนำด้านหลังพระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงครามแล้ว ภายหลังจึงได้รื้อเก๋งจีนนี้อีก คงเหลือแต่พระอุโบสถ [ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร]

(ภาพขยาย) เก๋งจีน ตรงมุมของพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า (ภาพถ่ายเก่าจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)
ซุ้มจระนำประดิษฐานพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล ในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม (ภาพจากเพจ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร)