เหตุใดจึงชื่อ “พระนิรันตราย” ?

ภายหลัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปทองคำแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงาน ทำฐานเงินกะไหล่ทองเชิญไปประดิษฐานที่หอพระบนพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญรวมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก ๗ องค์ ในพระอภิเนาว์นิเวศน์ที่สร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ.๒๔๐๒

ในปีถัดมา เกิดมีขโมยได้มาลักเอาพระกริ่งทองคำองค์น้อยไปถึงในหอพระแทนที่จะลักพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่กว่า และอยู่คู่กัน ทรงพระราชดำริว่าเป็นการบังเอิญแคล้วคลาดถึง ๒ ครั้ง นับจากครั้งแรกที่มีผู้ขุดได้ก็อุตส่าห์นำมาถวายไม่นำไปเป็นของตนถือเป็นอัศจรรย์ จึงได้ถวายพระนามพระพุทธรูปทองคำนั้นว่า “พระนิรันตราย” อันมีความหมายว่า ปราศจากอันตราย

พระพุทธรูปทองคำ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพระนามว่า “พระนิรันตราย”

จากนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานทำการหล่อพระพุทธรูป ประทับสมาธิเพชรให้ถูกต้องตามพุทธลักษณะ หล่อด้วยทองคำสวมพระนิรันตรายไว้อีกชั้นหนึ่งและให้เชิญไปในการพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เสมอ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระนิรันตราย จำนวน ๑๘ องค์เท่ากับจำนวนปี ที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ แต่ยังมิได้กะไหล่ทอง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้กะไหล่ทองพร้อมจารึกหมายเลขกำกับ และพระราชทานไปยังพระอารามต่างๆ จำนวน ๑๘ วัด ตามพระราชประสงค์ของพระบรมราชชนก ดังนี้
๑. วัดบวรนิเวศวิหาร ๒. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๓. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๔. วัดเสนาสนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ๕. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา๖. วัดบรมนิวาส ๗. วัดมกุฏกษัตริยาราม ๘. วัดเทพศิรินทราวาส ๙. วัดโสมนัสวิหาร ๑๐. วัดราชาธิวาส ๑๑. วัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ๑๒. วัดปทุมวนาราม ๑๓. วัดราชผาติการาม ๑๔. วัดสัมพันธวงศาราม ๑๕. วัดเครือวัลย์ ๑๖. วัดบุปผาราม ๑๗. วัดบุรณศิริมาตยาราม และ ๑๘. วัดยุคันธราวาส จ.นนทบุรี

พระนิรันตราย (จำลอง) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพระนามพระพุทธรูปว่า “พระนิรันตราย” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ปราศจากอันตราย ประกอบกับการเลือกพระราชทานพระนิรันตรายในซุ้มเรือนแก้วพุ่มพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นเครื่องหมายแห่งการตรัสรู้ พร้อมจารึกคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณ ไปยังพระอารามต่างๆ เป็นเสมือนการประสาทพรให้พระอารามที่ได้รับและผู้ที่ได้สักการบูชา ประสบกับความแคล้วคลาดปราศจากภยันตรายนานาประการด้วยอำนาจพระพุทธคุณ ประกอบกับเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการได้รำลึกบูชาพระนิรันตรายจะป้องกันอันตรายอันเกิดจากภัยทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ

————————————————–
สำหรับผู้สนใจ พระนิรันตราย (จำลอง) สามารถบริจาคบูชาได้ที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามตามรายละเอียดตามลิงค์นี้
https://web.facebook.com/pg/Watrajapradit/photos/…