สำนักการสังคีต จัด “พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายสมบัติ แก้วสุจริต เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ประกอบพิธี นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ เป็นผู้ประกอบพิธีพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และนายปี๊บ คงลายทอง เป็นผู้ประกอบพิธีพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ โรงละครแห่งชาติ

 

นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ เป็นผู้ประกอบพิธีพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

นายปี๊บ คงลายทอง เป็นผู้ประกอบพิธีพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]