ชม “ช้าง ๑๐ ตระกูล” – “เพาะช่าง” ปั้นประดับในสระอโนดาต รอบพระเมรุมาศ

ประติมากรรมช้าง ๑๐ ตระกูล กรมศิลปากรมอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่างเป็นผู้รับผิดชอบการปั้น เพื่อประดับภายในสระอโนดาต รอบพระเมรุมาศ ทั้ง ๔ มุม ที่จำลองเป็นป่าหิมพานต์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีการออกแบบอิงตามคติโบราณ และได้ขึ้นรูปงานปั้นแล้วอย่างสง่างาม ประติมากรรมต้นแบบช้างที่ช่างปั้นกำลังใช้ดินน้ำมันปั้นขึ้นรูปอย่างวิจิตรบรรจง คือ ช้างในตระกูลพรหมพงศ์ เป็นตระกูลที่ปรากฏในไตรภูมิพระร่วงตามคติความเชื่อโบราณ และยึดรูปแบบตามตำราคชลักษณ์

สระอโนดาต (จำลอง)

คณะอาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง และนักศึกษาประติมากรรมไทย และทีมศิษย์เก่าเพาะช่างที่มีฝีมือด้านประติมากรรม ได้เริ่มต้นปั้นที่ช้างตระกูลพรหมพงศ์ เพราะเป็นช้างที่มีความโดดเด่นและมีพละกำลังมากที่สุด ประติมากรรมช้าง ๑๐ ตระกูลทั้งหมดนี้จะประดับอยู่ในสระอโนดาต รอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยทั้ง ๔ ด้าน จะมีประติมากรรมช้างในอากัปกิริยาต่างๆ ทั้งหมด ๓๐ ช้าง แต่ละตัวสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร

[ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th/?p=14192 และภาพจาก Facebook : รัชดา มีหมาสิบเอ็ดตัว]