โพลล์ “สวนสุนันทา” ชี้ เยาวชนเกือบครึ่ง ไม่รู้-เข้าใจผิดว่า “วันวิสาขบูชา” สำคัญอย่างไร

เยาวชนเดินผ่านร้านสังฆภัณฑ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาม 2016 (AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHA)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่สำแดงตนว่าเป็นชาวพุทธ เห็นได้จากสถิติการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ระบุว่า ชาวไทยอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปที่นับถือศาสนาพุทธมีอยู่มากถึง ร้อยละ 94.6 (อิสลาม ร้อยละ 4.6, คริสต์ ร้อยละ 0.7 และอื่นๆ ร้อยละ 0.1)

แต่ในการสำรวจล่าสุดของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลับพบว่า เยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.5 จะรู้ว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แต่ก็มีเยาวชนอีกกว่าร้อยละ 34.0 ที่บอกว่า “จำไม่ได้” ร้อยละ 5.2 เข้าใจว่าเป็น วันที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาพุทธโดยแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 และอีกร้อยละ 8.4 เข้าใจว่า เป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์

รวมตัวเลขเยาวชนซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ที่ไม่รู้หรือเข้าใจผิดในสาระของวันวิสาขบูชาจึงมีอยู่มากถึงร้อยละ 47.6

ส่วนความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชานั้น ร้อยละ 44.1 ระบุว่าจะทำบุญตักบาตรตอนเช้า ร้อยละ 44.9 จะไปเวียนเทียนในตอนค่ำ ร้อยละ 24.9 งดดื่มเหล้าและอบายมุขอื่นๆ ร้อยละ 26.0 ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 16.2 ดำเนินชีวิตปกติเช่นเคย และอีกร้อยละ 0.9 ระบุว่า “อื่นๆ”

ทั้งนี้ การสำรวจของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาศัยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักศึกษาจำนวน 930 คน ในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นชาย ร้อยละ 55.5 และ หญิงร้อยละ 45.5 โดยร้อยละ 95.3 กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา