ปิดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน โครงการดีๆ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยนายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กล่าวรายงานผลการจัดกิจกรรม และนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ให้การต้อนรับและดำเนินพิธีการ


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร จัดกิจกรรมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ -มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน ๑๗๙ คน แบ่งเนื้อหาการอบรมเป็น ๓ ทักษะวิชา ได้แก่การวาดลายเส้น การวาดภาพสีน้ำ และการวาดภาพการ์ตูน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งคณาจารย์ ศิลปินมาเป็นวิทยากรอบรม และเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายนซึ่งวันที่สุดท้ายของการอบรม นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ศิลปินสาธารณศิลป์ ได้มาร่วมนำผู้เข้าอบรมสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์สดร่วมกัน ในหัวข้อ “สัมพันธภาพ” เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าอบรม และครอบครัวได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพ และได้รับสุนทรียะร่วมกัน อันเป็นคุณค่าของงานศิลปกรรม


[ภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]