การเคหะฯ ระบุ โควิด-19 ส่งผลการก่อสร้างล่าช้า เร่งเดินหน้า “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”

การเคหะฯ ระบุโควิด-19 ส่งผลการก่อสร้างล่าช้า เร่งเดินหน้า “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” เป้าหมายเพื่อสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งน่าอยู่และมั่นคงยั่งยืนในทุกมิติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ล่าช้าจากแผนงานที่วางไว้ แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย การเคหะแห่งชาติได้เร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถเดินหน้าได้ โดยจากข้อมูลล่าสุดได้ดำเนินการพัฒนาโครงการฯ ระยะที่ 1 (อาคารพักอาศัยแปลง G) แล้วเสร็จ และได้บรรจุผู้อยู่อาศัยครบถ้วนแล้ว

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาโครงการในระยะที่ 2 รวม 2 อาคาร 1,247 หน่วย ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2564 – 2566 เมื่อก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 แล้วเสร็จและย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมขึ้นอาคารใหม่แล้ว จะเริ่มรื้อถอนอาคารเดิมและพัฒนาโครงการในระยะที่ 3 รวม 5 อาคาร 3,333 หน่วย ก่อสร้างในปี 2566 – 2568 และระยะสุดท้ายคือระยะที่ 4 รวม 3 อาคาร 1,632 หน่วย จะก่อสร้างในปี 2568 – 2570 เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม

นายทวีพงษ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 แปลง A (อาคาร A1) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตามแผนงานก่อสร้างต้องทำได้ 6.16% แต่ทำได้จริง 0.58% ช้ากว่าแผน 5.58% เนื่องจากมีความล่าช้าสะสมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ ขณะที่ แปลง D1 (อาคาร D1) ได้ผู้รับจ้างและเริ่มนับสัญญาก่อสร้าง วันที่ 30 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ด้านแผนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนดินแดงในปีงบประมาณ 2564-2565 นั้น ในปี 2564 แผนงานตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนา” ซึ่งประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ มีโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ / กองทุนสวัสดิการชุมชน (กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล) ดำเนินการจัดอบรมแล้ว 2 รุ่น ขณะที่ ด้านสังคม มีโครงการอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาชุมชน ดำเนินการจัดอบรมแล้ว 1 รุ่น ส่วน ด้านสิ่งแวดล้อม มีแผนในการปรับปรุงทาสีอาคารแฟลต ช.7-11 แต่ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากตรวจสอบแล้วสภาพสียังมีสภาพที่ดีอยู่ จึงบรรจุไว้ในแผนงานปี 2566 ส่วนโครงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ใหญ่ที่ต้องดำเนินการตัด จำนวน 93 ต้น ดำเนินการจัดจ้างตัดแล้วจำนวน 22 ต้น อีกจำนวน 71 ต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่สาธารณะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และโครงการปรับปรุงลานกีฬาอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการกำจัดหนูพาหะนำโรค ดำเนินการไปแล้ว 6 อาคาร ในโครงการดินแดง 2 และจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ทั้ง 2 โครงการ ดินแดง 1 และดินแดง 2 โครงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ได้รับมอบอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G จากบริษัท SCG จำกัดฯ ครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน หากมีการติดตั้งอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หลังจากสิ้นฤดูฝนแล้วจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อทดลองและเริ่มใช้งานต่อไป

ส่วนโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 5 ครั้ง จากเป้าหมาย 11 ครั้ง และต้องยกเลิกส่วนที่เหลือเนื่องจากต้องงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาด เช่นเดียวกับ ด้านสุขภาวะ ก็ต้องยกเลิกหรืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากออกไป เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดเช่นกัน

“เรายังคงเดินหน้าแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แผนพัฒนาชุมชนดินแดงต่อไป โดยมีเป้าหมาย “ชุมชนดินแดง เข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” ด้วยการสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยชาวดินแดงทุกคนมีความเข้มแข็งจากภายใน สร้างเมืองที่น่าอยู่ มีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน สร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Smart City) ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวยืนยัน