รอด้วยใจระทึก “วัด – เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา” หนังสือเล่มใหม่ของ ศ. ดร.สันติ เล็กสุขุม

ลายเส้นวัดพระรามที่เกิดจากข้อมูลการศึกษาวิจัยของ อ.สันติ เล็กสุขุม หนังสือ “วัด - เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา” เล่มนี้ยังมีภาพถ่ายฝีมือ อ. สันติ รวมทั้งลายเส้นที่ อ.สันติ วาดไว้ ทั้งเก่า และใหม่ ไม่น้อยกว่า 200 ภาพ โปรดรอด้วยใจระทึกในอีกไม่นาน

“วัด เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา” คือชื่อหนังสือเล่มล่าสุดของ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขุม ที่ทางศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ สำนักพิมพ์มติชน อยู่ระหว่างจัดทำรูปเล่ม คาดว่าคงออกจำหน่ายในเดือนเมษายน 2560 หรือก่อนเล็กน้อย

“วัด – เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา” ราว 130 หน้า รวมภาพถ่ายฝีมือ อ.สันติ และลายเส้นที่ อ.สันติ วาดไว้ ทั้งเก่า และใหม่ ไม่น้อยกว่า 200 ภาพ

งานเขียนหนังสือเล่มนี้ ได้ใช้ ข้อมูล ข้อวิเคราะห์ และประเด็นสรุปที่ อ.สันติ เคยศึกษาวิจัยไว้ นำมาจัดระบบ เรียงระเบียบความคิด ได้ประเด็นใหม่ ๆ ตั้งใจให้อ่านติดตามโดยเข้าใจได้ง่าย ๆ พร้อมให้ใช้ประโยชน์จากเชิงอรรถ และบรรณานุกรม ได้อย่างดี มีสารบัญดังนี้

ส่วนที่ 1 กล่าวนำ
“วัด-เจดีย์ กรุงศรีอยุธยา : ในและนอกเกาะเมือง”
ส่วนที่ 2 เจดีย์ทรงปรางค์
ส่วนที่ 3 เจดีย์ช้างล้อม, เจดีย์สิงห์ล้อม
ส่วนที่ 4 เจดีย์ทรงระฆัง
ส่วนที่ 5 เจดีย์ทรงปราสาทยอด
ส่วนที่ 6 เจดีย์ชุดฐานแปดเหลี่ยม
ส่วนที่ 7 เจดีย์เพิ่มมุม
ส่วนที่ 8 เจดีย์ทรงเครื่อง
ส่วนที่ 9 เจดีย์นอกแบบ

สรุป
ผนวก
บรรณานุกรม

ผู้อ่านโปรดรอด้วยใจระทึกในอีกไม่นาน