‘อาคเนย์’ สืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน เปิดตัวหนังสือ “แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม” เล่ม 4

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักภายใต้บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สืบสานมรดกวัฒนธรรม เปิดตัวหนังสือ “แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม” ซึ่งเป็นหนังสือลำดับที่ 4 ในชุด“อัศจรรย์วัดอรุณ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด และเขียนแบบรังวัดทางสถาปัตยกรรมของวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็น “พุทธสถาปัตยกรรมไทย” ชิ้นสำคัญที่สะท้อนถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์สุนทรียศิลป์ที่ผนวกด้วยสัญลักษณ์และความหมายทางพุทธปรัชญา โดยมีหมู่องค์พระปรางค์ที่งดงามที่สุดในงานสถาปัตยกรรมไทย ทำให้วัดอรุณราชวรารามเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีความโดดเด่นวิจิตรงดงามจนนับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศไทย

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาคเนย์ได้จัดทำหนังสือแบบรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม เล่ม 4 ด้วยความตั้งใจอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่านี้ให้สมตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดทำหนังสือชุด “อัศจรรย์วัดอรุณ” เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการบูรณะศิลปกรรมวัดอรุณ และสร้างประโยชน์ให้กับวงการศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าและอ้างอิง

โดยได้มอบเงินบริจาคสมทบทุนทางการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทยแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการรวบรวมเนื้อหาและแบบที่เขียนด้วยมือทั้งหมดให้มาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลฟอร์แมตหรือออโตแคด (AutoCAD) รวมทั้งมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะสถาปัตยกรรม และร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไป”

ด้านนางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นของความผูกพันกับองค์พระปรางค์แห่งวัดอรุณราชวราราม อันเป็นตราสัญลักษณ์ประจำองค์กรนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมากว่า 73 ปี จึงเป็นที่มาให้อาคเนย์ได้ริเริ่มจัดทำชุดหนังสือ “อัศจรรย์วัดอรุณ” จนมาถึงเล่มที่ 4 ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้มากมายที่เกี่ยวกับองค์พระปรางค์วัดอรุณ ซึ่งเนื้อหาค่อยๆ เข้มข้น และมีความเฉพาะทางมากขึ้นจนมาสู่ “หนังสือแบบรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม” เล่ม 4 นี้ โดยจุดเด่นคือ การนำเสนอเกี่ยวกับการสำรวจรังวัด ซึ่งเป็นการ

ผสมผสานระหว่างมิติทางเรขาคณิต ผ่านองค์ประกอบของเส้นสายในเชิงลวดลาย รูปแบบ รูปทรง ทำให้ได้แบบสถาปัตยกรรมซึ่งมีความสวยงามสมจริง ถ่ายทอดลงสู่แบบในกระดาษด้วยวิธีการอิงมาตราส่วนตามระบบสากล เกิดเป็นฐานข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมของพระอารามแห่งนี้ต่อไปในอนาคต

หนังสือฯ เล่มนี้จัดทำสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถชื่นชมในสถาปัตยกรรมไทยได้เช่นกัน สำหรับชุดหนังสือ “อัศจรรย์วัดอรุณ” เล่ม 1-4 มีจำหน่ายที่ร้านเอเชียบุ๊คส์ ร้านนายอินทร์ ร้าน The Gallery สาขาโรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริษัทจะนำเข้ากองทุนอาคเนย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณต่อไป”

เกี่ยวกับหนังสือ “แบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรม วัดอรุณราชวราราม” เล่ม 4
มีเนื้อหา 3 บท โดยสังเขป ดังนี้

บทที่ 1 สุนทรียสถาปัตยเรขา พระพุทธปรางค์มหาธาตุ แห่งวัดอรุณราชวราราม พระปรางค์ประธานวัดอรุณราชวราราม เป็นพระปรางค์ทรงจอมแหที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ อันถือเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญของสถาปัตยกรรมไทย ที่มีความโดดเด่นในการออกแบบ โดยแบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม เปิดเผยให้เห็นสัดส่วนอันแท้จริงของความงามที่ปรากฏขึ้นแก่สายตาในทัศนียภาพได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

บทที่ 2 สถาปัตยกรรมสำคัญของวัดอรุณราชวราราม อธิบายถึงสถาปัตยกรรมกลุ่มพระพุทธปรางค์ อาทิ วิหารน้อย โบสถ์น้อย ซุ้มประตูและกำแพงรั้วเหล็ก พระพุทธปรางค์ประธาน พระปรางค์ทิศ พระมณฑปทิศ สถาปัตยกรรมกลุ่มพระอุโบสถ อาทิ ประติมากรรมรูปยักษ์ ซุ้มประตูยอดมงกุฎ ศาลานายนก ศาลานายเรือง พระระเบียงคด พระอุโบสถ และพระวิหารหลวง

บทที่ 3 สำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานเขียนแบบสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมไทยที่สำคัญของชาติ รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ด้านโครงสร้างอาคารของสถาปัตยกรรม อาคารต่างๆ ของวัดอรุณราชวราราม รวมถึงการสำรวจรังวัดและเขียนแบบขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมเป็นองค์ความรู้ทางการศึกษาสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนศิลปกรรมด้านต่างๆ ในอนาคต และเพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมของวัดอรุณราชวรารามต่อไป

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
นลินี เสยยงคะ โทร. 0 2631 1311 ต่อ 5574 Email: [email protected]
กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์ โทร 0 2631 1311 ต่อ 9288 Email: [email protected]
สุประวีณ์ พจน์อาศิร โทร. 0 2631 1311 ต่อ 9288 Email: [email protected]