ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยพระนาม พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL)

วันนี้ (๑ ธันวาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ ประเภท ข เล่ม ๑๓๓ ตอน ๔๐ รวม ๑ เรื่อง คือ

หมายกำหนดการ ที่ ๒๕๒๖/๒๕๕๙ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช ๒๕๕๙

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาพที่แนบมา โดยในหน้าที่ ๒ ของหมายกำหนดการ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ปรากฏการระบุพระนามของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ไว้เป็นครั้งแรกด้วย

Microsoft Word - 1.docMicrosoft Word - 1.docMicrosoft Word - 1.doc