ทัวร์ รำฤก 333 ปี สัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส EP2 จากอยุธยาถึงละโว้ ตามหาราชทูต ‘โกษาปาน’ อยุธยา-ลพบุรี

พบกับทัวร์ รำฤก 333 ปี สัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส EP.2 : จากอยุธยาถึงละโว้ ตามหาราชทูต ‘โกษาปาน’ จ.พระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี

เชิญชวนร่วมกิจกรรมทัวร์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามรอยความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศจริงพร้อมรับข้อมูลแบบเต็มอิ่มจากกูรูที่เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

วิทยากร : รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

ราคาเพียง 2,900 บาท

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

06.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเช้าที่มติชนอคาเดมี

07.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา

09.00 น. ถึง วัดขุนแสน วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองอยุธยา มีชื่อปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา โปรดเกล้าฯ ให้พระยาเกียรติ และพระยาราม มาอยู่ที่ตำบลบ้านขมิ้นวัดขุนแสนแห่งนี้ ชมเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ที่สร้างทับซ้อนกัน 2 ชั้น โดยเจดีย์องค์ด้านในเป็นเจดีย์ทรงระฆังศิลปะแบบอยุธยาตอนกลาง

09.30 น. เดินทางไปยัง วัดดุสิดาราม

09.45 น. ถึง วัดดุสิดาราม วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าตั้งอยู่ใกล้กับตำหนักเจ้าแม่วัดดุสิต ผู้เป็นพระนมเอกของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นแม่ของออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก) กับออกญาโกษาธิบดี (ปาน) ชมเจดีย์ประธานทรงระฆังศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล

10.45 น. เดินทางไปยัง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

11.30 น. ถึง วัดหน้าวัว หรือพระตำหนักเจ้าปลุก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยในบันทึกของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระตำหนักประทับร้อนกลางทาง เวลาเสด็จพระราชดำเนินจากกรุงศรีอยุธยาไปเมืองลพบุรี ชมหมู่พระตำหนักที่มีลักษณะเด่นของงานสถาปัตยกรรมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นในปัจจุบัน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านเจ้าปลุก สาขา 2

13.00 น. เดินทางไปยังเมืองละโว้ จ.ลพบุรี

13.45 น. นั่งรถรางไปชม วัดตองปุ วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชมศาลาการเปรียญหลังเก่า ซึ่งมีสถาปัตยกรรมรูปแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือมีการเจาะหน้าต่างและประตูเป็นช่องโค้งแหลม จากนั้นเข้าชมจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในวิหารพระศรีอริยเมตไตรย และชมพระอุโบสถที่มีซุ้มหน้าต่างที่มีลักษณะเหมือนกับซุ้มบัญชรของพระที่นั่งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์

14.45 น. เดินทางไปยัง พระนารายณ์ราชนิเวศน์

15.00 น. ถึง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง โดยในพงศาวดารบอกว่าพระองค์มักประทับอยู่ที่เมืองลพบุรีปีละ 8-9 เดือน ชมพระราชวังที่มีรูปแบบผสมผสานกันระหว่างศิลปกรรมไทยและตะวันตก รวมไปถึงการวางระบบท่อประปาภายในพระราชวังนั้นจำลองแบบมาจากพระราชวังอาลิคาปู ประเทศอิหร่าน อันแสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมแบบเปอร์เซียของพระองค์

ชมสถานที่สำคัญภายในพระราชวังดังนี้ พระที่นั่งจันทรพิศาล พระที่นั่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช้สำหรับออกว่าราชการ และประชุมขุนนางปัจจุบันภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับในรัชสมัยของพระองค์ ชมธรรมาสน์โกษาปาน ซึ่งเป็นธรรมาสน์ไม้ที่โกษาปานสร้างถวายวัดเสาธงทอง เป็นต้น ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง สถานที่เลี้ยงต้อนรับคณะราชทูตต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดพระราชทานเลี้ยงแก่คณะราชทูตเชอร์วาเลีย เดอ โชมองต์ จากประเทศฝรั่งเศส

16.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น. ถึง มติชนอคาเดมี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***