นิทรรศการ “รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้” 80 ปี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชมนิทรรศการ “รฦกสวนสุนันทา อัครสถานการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

พบกับการจัดแสดงโบราณวัตถุอันล้ำค่า การสาธิตงานดอกไม้และอาหารตำรับพระวิมาดาเธอฯ ตลอดจนการแสดงภาพถ่ายสวนสุนันทา ภายใต้บรรยากาศย้อนอดีตวิถีชีวิตชาววัง

ส่วนที่ 1 “พระนามแห่งการระลึกถึง”
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี นามที่มาแห่งสถานศึกษาเพื่อระลึกถึงการจากไป เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทา ยังคงบอกเล่าเรื่องราวผ่านโบราณวัตถุอันเกี่ยวเนื่องในงานพระบรมศพที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ตลอดจนการอัญเชิญตราประจำพระองค์ “ส” ภายใต้มงกุฎชฎาแบบเดินหน เป็นตราประจำสถาบันการศึกษา กลายเป็นเอกลักษณ์แห่งนามสวนสุนันทา

ส่วนที่ 2 “เรืองรอง งานศิลป์สตรีชาววัง”
พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เจ้านายฝ่ายในผู้เปรียบเสมือนองค์ประธานแห่งสวนสุนันทา ตำหนักของพระองค์ถือเป็นศูนย์รวมศิลปวิทยาการแห่งกุลสตรี ทั้งในด้านงานฝีมือ งานดอกไม้ และงานการครัว ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดของงานศิลป์สตรีชาววังที่ยังคงได้รับการสืบทอดไว้จากรุ่นสู่รุ่นตราบจนทุกวันนี้

ส่วนที่ 3 “พินิจภาพถ่ายราชสำนักฝ่ายในสู่สถานศึกษา”
สวนสุนันทา ราชสำนักฝ่ายในยุคสุดท้ายแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ได้รับการบันทึกไว้ในภาพถ่ายความทรงจำ ยังคงบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของราชสำนักฝ่ายใน สู่การเปลี่ยนผ่านเป็นสถานศึกษาสำหรับสตรี กระทั่งยกระดับขึ้นเป็นวิทยาลัยครู เบ้าหลอมแม่พิมพ์ของชาติ และกลายเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมในปัจจุบัน