“จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการพิพิธภัณฑ์ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

เข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย” ได้ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. วันพุธถึงอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์และวันอังคาร) สอบถามเพิ่มเติมที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]