เปิดกรุภาพประวัติศาสตร์ของหจช. ในนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

กรมศิลปากรเปิดกรุภาพประวัติศาสตร์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (หจช.) ฟิล์มกระจก ๓๕,๔๒๗ ภาพ และภาพต้นฉบับ ๕๐,๐๐๐ ภาพ ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก ปี ๒๕๖๐ คัดเลือกภาพรวม ๑๕๐ ภาพ อัดขยายใหญ่ให้ได้ชมอย่างเต็มตา คมชัด สวยงาม

พระบรมวงศานุวงศ์รุ่นเล็กถ่ายภาพหมู่ร่วมกันข้างเรือนต้น พระราชวังดุสิต ประมาณพุทธศักราช ๒๔๔๗-๒๔๔๘ (จากซ้ายไปขวา) หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ร่วมชื่นชมมรดกโลกชิ้นล่าสุดของประเทศไทยและร่วมย้อนอดีตประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ในนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” พร้อมกิจกรรมการเสวนา อวดภาพ ถ่ายภาพย้อนยุค สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก จำหน่ายสมุดภาพและของที่ระลึก ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสสวนสาธารณะบัวร์ เดอ บูลอญ (Bois de Bouloque) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 12 กันยายน ร.ศ. ๑๑๖ (พุทธศักราช ๒๔๔๐)
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงถือกล้องถ่ายรูป (ประทับกลาง) ภาพถ่ายราวพุทธศักราช ๒๔๓๐

การคัดเลือกภาพมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ทั้ง ๑๕๐ ภาพ แบ่งเป็น ๘ หัวเรื่อง ดังนี้

๑. มองสยามผ่านฟิล์มกระจกนำเสนอการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา

๒. สัญลักษณ์ของชาติเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ช้างไทยและศาลาไทย

๓. พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ภาพที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ ๕รัชกาลที่ ๗ พระราชพิธีโสกัณต์ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า พระราชพิธีจรดพระนังแรกนาขวัญ

๔. การพัฒนาประเทศ นำเสนอภาพที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในบ้านเมือง

๕. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาทิ ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย การเดินทาง การประกอบอาชีพ การค้าขาย การแต่งกายของบุรุษและสตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์

๖. อาคารสถานที่ นำเสนอภาพโบราณสถาน วัด อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนั้น

๗. ภาพบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๕ 

๘. สยามกับสังคมโลกนำเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศ สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]