ตามรอยจิตร ภูมิศักดิ์ : จากบ้านหนองกุง สกลนคร สยามประเทศไทย สู่ปราสาทเขาพระวิหาร-อังกอร์-นครวัด-นครธม ยโศธรปุระ กัมพุชเทศ

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

ตามรอยจิตร ภูมิศักดิ์ : จากบ้านหนองกุง สกลนคร สยามประเทศไทย สู่ปราสาทเขาพระวิหาร-อังกอร์-นครวัด-นครธม ยโศธรปุระ กัมพุชเทศ

วิทยากร: ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ – ผศ. ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ – ผศ. อัครพงษ์ ค่ำคูณ

เดินทางวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 (5 วัน / 4 คืน) รับจำนวนจำกัด ท่านละ 24,900 บาท (บินไปโดย Air Asia) สนใจติดต่อสอบถามที่ โทร.098 257 6867, 02 424 5768 / 02 433 8713

โปรแกรมการเดินทาง ตามรอยจิตร ภูมิศักดิ์ : จากบ้านหนองกุง สกลนคร สยามประเทศไทย สู่ปราสาทเขาพระวิหาร-อังกอร์-นครวัด-นครธม ยโศธรปุระ กัมพุชเทศ

วันเสาร์ 5 พฤษภคม (ดอนเมือง – สกลนคร – พระธาตุนารายณ์เจงเวง – วัดบ้านหนองกุง –วัดพระธาตุเชิงชุม)

05.00  พร้อมกัน ที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 9 สายการบินแอร์เอเชีย

07.00  สู่ สกลนคร Air Asia FD 3510

08.20  ถึงสนามบิน สกลนคร

10.00  เดินทางสู่ บ้านหนองกุง อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาประมาณ 1ชม.)

นำท่านร่วมงาน จิตรภูมิศักดิ์  ทำบุญเลี้ยงพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรมต่าง ๆ

12.00  อาหาร ณ อนุสรณ์ จิตร ภูมิศักดิ์ บ้านหนองกุง

บ่าย  เดินทางสู่ พระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นปรางค์แบบขอม/เขมรสร้างด้วยหินทราย มีลวดลายลงสลัก มีทับหลังภาพนารายณ์บรรทม และพระกฤษณะฆ่าสิงห์ ศิลปะเขมร สมัยบาปวน คล้ายปราสาทหินขอมในภาคอีสาน  (แต่ตำนานลาวรุ่นหลังๆ แต่งขึ้นเป็นเรื่องหญิงชายแข่งกัน เชื่อว่าเป็นฝีมือผู้หญิงสร้าง แข่งขันกับผู้ชายที่สร้างพระธาตุภูเพ็ก) รูปแบบและศิลปะสันนิษฐานว่ามีอายุราวคริสต์ศตศตวรรษที่ 10-11 (พุทธศตวรรษที่ 16–17) ก่อนนครวัด 100 ปี ก่อนสุโขทัย 200 ปี แล้วชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นมัสการ วัดพระธาตุเชิงชุมเดิมเป็นปรางค์ขอม/เขมร/ฮินดู/พราหมณ์ ที่ถูกแปลงให้เป็นพุทธกลายเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนครอบฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู  4  ด้าน ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระโคดม

18.00  อาหารค่ำ/ Dinner Talk – Book Launch เปิดตัวหนังสือ “โฉมหน้าของศักดินาไทย” ของ จิตร ภูมิศักดิ์ ข้อวิพากษ์และบทแปลของ .เคร็ก  เจ. เรย์โนลด์ส /Craig J. Reynolds (ANU)

19.30  เข้าที่พักโรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร

วันอาทิตย์ 6 พฤษภาคม (อนุสรณ์สถาน เตียง ศิริขันธ์– กู่พระโกนา – ช่องชะงำ)

06.30  อาหารเช้า

07.00  เดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน เตียง ศิริขันธ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน (ระยะทาง 30 กม. 45 นาที – 1 ชม.)

08.00  ชมอนุสรณ์สถาน ขุนพลแห่งเทือกภูพาน วีรชนเสรีไทย” ถ้ำเสรีไทย

12.00  อาหารกลางวัน

บ่าย  ชมปรางค์ขอม/เขมรกู่พระโกนา

15.00  เดินทางสู่ด่าน ช่องชะงำ ศรีสะเกษ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ไทย-กัมพูชา)

19.00  อาหารค่ำ

20.00  เข้าที่พัก โรงแรม คาสิโน Sangam Hotel Resort and Casino

วันจันทร์ 7 พฤษภาคม (ช่องชะงำ – อลองเวง–  ปราสาทเขาพระวิหาร – เสียมเรียบ)

06.00  อาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00  แวะชมค่ายเขมรแดง ของนายพลพต ผู้นำเขมรแดง และสถานที่เผาศพ

10.30  เดินทางถึง จ.เปรี๊ยะวิเฮียร์ ของกัมพูชา จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (คันละ 6 ท่าน)

เดินทางสู่ทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร (เปรี๊ยะ วิเฮียร์ Preah Vihear) เป็นปราสาทหินตามแบบศาสนาฮินดูที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก สูงจากระดับทะเลปานกลาง 657 เมตร ที่ตั้งของศาสนสถานแห่งนี้รู้จักกันในนาม พนมพระวิหาร หมายถึง บรรพตแห่งศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ปราสาทพระวิหารมีสถาปัตยกรรมแบบเขมร สร้างตามแนวเหนือใต้ซึ่งผิดแปลกไปจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ ที่มักหันไปทางทิศตะวันออก ไทยและกัมพูชา มีประวัติพิพาทเหนือตัวปราสาทเป็นเวลานานแล้ว ใน พ.ศ. 2505 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิพากษาให้กัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาท และวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในประเทศกัมพูชา

12.00  อาหารกลางวัน แบบปิกนิก ณ บริเวณปราสาทเขาพระวิหาร

14.30  ออกเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเสียบ

17.00  เข้าสู่ที่พัก Royal Crown Hotel

18.30  อาหารค่ำ ภัตตาคารโตเลสาบ  ท่องราตรี Night Bazaar

วันอังคาร 8 พฤษภาคม (นครวัด – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด)

07.00  อาหารเช้า

07.30  เดินทางสู่ เมืองนครธม “ศรียโสธรปุระ” ชม ปราสาทบายนยอดปรางค์มีจำหลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ/หรือพระบาทชัยวรมันที่ 7 ขนาดใหญ่4 ทิศ รอบปรางค์ 54 ปรางค์ จำนวน 216 พระพักตร์ ที่มี “ยิ้มแบบบายน” บริเวณระเบียงปราสาทมีจำหลักภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอม/เขมรในอดีต ชมกลุ่มปราสาทบริวารในเขตเมืองนครธม เช่นปราสาทบาปวนลานพระเจ้าขี้เรื้อนระเบียงช้าง ท้องสนามหลวง

ชมปราสาทตาพรหมพระบาทชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนา เพื่อถวายพระราชมารดา ภายในบริเวณปราสาทร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปี ที่เรียกว่า “สะปง” เป็นไม้เนื้ออ่อนชอบขึ้นตามก้อนหินที่มีความชื้น และรากไม้ของต้นสะปงเลื้อยรัดตามตัวปราสาท ทำให้มีรูปแบบเฉพาะดูแปลกตา สวยงามยิ่ง ปราสาทนี้พระจอมเกล้าฯ โปรดให้รื้อเพื่อนำมาไว้ ณ กทม แต่ไม่สำเร็จ ถูกชาวเขมรต่อต้านนองเลือดรุนแรง ปราสาทนี้เป็นฉากหนังดัง เรื่อง Tomb Raider ที่ Angelina Jolie แสดงนำ 1996

12.00  อาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

บ่าย  ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด” (Angkor Wat) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคใหม่ บริเวณระเบียงคดแต่ละชั้น มีการจำหลักภาพบอกเล่าเรื่องราว กองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และภาพกองทัพเสียมกุก (ไทย สยาม ???)ภาพเทวดาและอสูรการกวนเกษียรสมุทร และภาพจำหลักรูปนางอัปสร ที่มีรูปแบบการแต่งกายและทรงผมแบบต่าง ๆ อยู่บริเวณผนังรอบ ๆ

เย็น  อาหารค่ำและพักผ่อน หรือ ท่องราตรี Night Bazaar

วันพุธ 9 พฤษภาคม (เสียมเรียบ – ปอยเปต – อรัญฯ(สระแก้ว) –กรุงเทพฯ)

07.00  อาหารเช้า

08.00  ช้อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน เลือกซื้อหินทรายแกะสลักรูปต่าง ๆ

(เสียมเรียบ-ปอยเปต ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม)

12.00  อาหารกลางวัน

บ่าย  ผ่านด่านปอยเปต -ด่านอรัญฯ ตรวจคนเข้าออกเมือง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

(อรัญฯ-กรุงเทพฯ ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)

19.00  ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ  : จัดขึ้นเพื่อเป็นมรณานุสติ 53 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ (2509-2561) รายได้สมทบทุนวิชาการ จิตรภูมิศักดิ์ Jit Phumisak Studies)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรมการเดินทางและอื่นๆ ตามลิงค์ : goo.gl/ABfuKC
ใบสมัครร่วมเดินทาง : https://goo.gl/N47ZhE