กรมศิลปากร ติดตามความคืบหน้าอนุรักษ์ “จิตรกรรมฝาผนัง” วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรม และประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากรรายงานความคืบหน้า

การสำรวจมีการตรวจสภาพความชำรุดของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง พบว่าจิตกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง มีสภาพหมองคล้ำเนื่องมาจากฝุ่นละอองและคราบสกปรก ชั้นสีเกิดการหลุดร่วง โป่งพอง เสื่อมสภาพ หลุดล่อนเป็นแผ่นออกจากผนัง รวมไปถึงชั้นปูนบางส่วน มีการเสื่อมสภาพ ซึ่งพบการชำรุดส่วนใหญ่บริเวณตอนล่างของผนังโดยรอบ รวมไปถึงจิตรกรรมบริเวณเสา จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาความชำรุดของผนังระหว่างช่องหน้าต่าง และจิตรกรรมบนเสาทั้ง ๘ ต้น ที่เกิดความชำรุดรุนแรง

วิธีอนุรักษฺ์จิตรกรรมด้วยการฉีดกาวพารารอยด์ บี ๗๒ เข้าไปในชั้นสี แล้วผนึกให้แนบสนิทกับผนัง เพื่อทำให้จิตรกรรมมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ทางกรมศิลปากร จะดำเนินโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี จะดำเนินการเขียนสีซ่อมตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และคงไว้ซึ่งความเป็นของแท้ดั้งเดิม

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]