เตรียมเสนอยูเนสโก! “4 บุคคลในประวัติศาสตร์ไทย” เป็นบุคคลสำคัญของโลก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารวธ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้รวบรวม และจัดทำข้อมูลประวัติและผลงานบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้านวัฒนธรรม 4 คน เพื่อเสนอต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อพิจารณาเป็นบุคคลสำคัญของโลก ตามวาระการครบรอบและตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก

ตามหลักเกณฑ์การเสนอบุคคลหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อาทิ ต้องเสนอบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การยูเนสโกในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมและมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน และเป็นการฉลองการครบรอบ 50 ปี 100 ปี หรือครบรอบทวีคูณ หรือทุกๆ 50 ปี ณ ปีที่มีการเฉลิมฉลอง และเสนอได้ไม่เกิน 2 รายการ ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกที่จัดขึ้นทุก 2 ปี

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยด้านวัฒนธรรม 4 คน ที่เสนอต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้แก่

1. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2563 จะครบรอบ 150 ชาตกาล

2. พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) ทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์ และ กวีเอกของไทย ทรงใช้พระนามแฝงว่า “น.ม.ส.” ทรงนิพนธ์ร้อยกรองและร้อยแก้วไว้จำนวนมาก อาทิ จดหมายจางวางหร่ำ พระนลคำฉันท์ นิทานเวตาล กนกนคร สามกรุง เป็นต้น ปี 2569 จะครบรอบ 150 ปี วันประสูติ ในวันที่ 10 มกราคม

3. พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ผู้บุกเบิกการค้นคว้าทางโบราณคดีของเมืองอยุธยา โดยสำรวจโบราณสถานและวัดต่างๆ และจัดทำแผนที่เมืองอยุธยา รวมถึงเก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบภายในเมืองอยุธยา ทำให้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ซึ่งในปี 2564 จะครบรอบ 150 ปี ชาตกาล

4. นายไพบูลย์ บุตรขัน นักแต่งเพลงและนักเขียนบทละครที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิ ค่าน้ำนม มนต์รักลูกทุ่ง บุปเพสันนิวาส ฝนเดือนหก ยมบาลเจ้าขา เป็นต้น ในปี 2565 จะครบรอบ 50 ปีเสียชีวิต

หากผ่านความเห็นชอบจะเสนอไปยังยูเนสโก ในการการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่ 40 ช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน พ.ศ.2562 จำนวน 2 ท่านก่อน คือ พระยาโบราณราชธานินทร์และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้ยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ส่วนอีก 2 ท่าน คือนายไพบูลย์ บุตรขัน จะเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาในการประชุมในปี 2564 และพระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จะเสนอให้พิจารณาในปี 2568


ที่มา : “ชงยูเนสโก ‘หลวงปู่มั่น’ บุคคลสำคัญของโลก”. มติชนออนไลน์