“ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม” นิทรรศการถาวรในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน ๔ ห้อง ในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย

พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงเรื่องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์

พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข จัดแสดงเรื่องโลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม

พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเรื่องศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม

พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเรื่องนาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง

สำหรับการจัดแสดงที่น่าสนใจในพระที่นั่งบูรพาภิมุข คือ เรื่องศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม นำเสนอเรื่องราวของการรักษาชาติบ้านเมืองในสงครามผ่านอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ ซึ่งการจัดหมวดหมู่ ของอาวุธนั้น คำนึงถึงลำดับชั้นและการใช้งานเป็นสำคัญในการจัดลำดับชั้นหรือศักดิ์ของอาวุธนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เครื่องราชศัสตราวุธ อาวุธของพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีความงดงามกว่าอาวุธทั่วไปแม้ว่าจะเป็นอาวุธประเภทเดียวกัน มีการประดับประดาด้วยโลหะมีค่าและอัญมณี เครื่องศัสตราวุธ เป็นอาวุธของสามัญชน ตั้งแต่ระดับทหารที่ถูกเกณฑ์จนถึงขุนนางชั้นสูงหากจำแนกตามการใช้งานจะได้ ๓ ประเภท ได้แก่ อาวุธฟันแทง เป็นอาวุธที่ใช้สำหรับการรบในระยะประชิดตัวหรือขั้นตะลุมบอน เป็นอาวุธประจำตัวทหาร ใช้ตามความถนัดมือของตน อาวุธตี เช่น พลอง ไม้สั้น และอาวุธยิง สามารถส่งออกไปสังหารข้าศึกได้ในระยะไกลและใกล้ เช่น ธนู หน้าไม้ เกาทัณฑ์และปืน เป็นต้น ผู้สนใจ

สามารถเข้าชมนิทรรศการถาวร เรื่องศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม ได้ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันจันทร์ อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]