สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ “พระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์” เป็นพระประธานในพิธีสวดมนต์ 26 ธ.ค. สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เย็นวันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์มาร่วมสวดและเจริญพระพุทธมนต์รวม ๒๔๑ รูป ในพิธีมหามงคล

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัสตร์ ออกประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“เราทั้งหลายได้รับพระราชทานโอกาสจากสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน เพื่อกระทำกิจมหามงคลอีกวาระหนึ่ง

ขอทุกท่าน จงประมวลพลังแห่งความดีงาม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทุกครั้งที่เทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามา ทุกคนต่างมีความหวังว่า ความสุขในปีหน้า จะมีมากกว่าในปีก่อน อย่างไรก็ดี การจะให้ปีใหม่ เป็นปีแห่งความสุขความเจริญยิ่งกว่าปีเก่า ย่อมขึ้นอยู่กับการที่แต่ละบุคคล จะมีสติรู้ตัว และปัญญารู้คิด ได้มากน้อยเพียงไร ในอันที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของตน และของส่วนรวม

ขอให้ทุกคนจงระลึกอยู่เสมอว่า สังคมใดจะมีความสุข สมาชิกในสังคมนั้นต้องรู้จักสงบกาย สงบวาจา และสงบใจให้ได้ก่อน ถ้าแต่ละคนในสังคมยังมีจิตใจเร่าร้อนด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลง ยังไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักประมาณ ‘ความสงบ’ ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ และ ‘ความสุข’ ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้าย หรือจะทำร้าย เมื่อนั้น จงรีบสงบใจ อาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบ ด้วยการระลึกถึงภาพ ‘ธงไตรรงค์’ ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ ขอให้นึกถึงริ้วสีแดง แล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกัน ขอให้นึกถึงริ้วสีขาว แล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนา ตลอดจนทุกๆ ศาสนา ล้วนสอนให้ไม่พูดร้าย ไม่ทำร้ายกัน และขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงิน แล้วระลึกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุข

เมื่อคิดได้ดังนี้ กาย วาจาของเราก็จะสงบ บ้านเมืองก็ย่อมสงบ สมกับคำว่า ‘ไทยนี้รักสงบ’ แล้วความสุขในปีใหม่ ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอน”

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช]