ฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย เป็นราชสักการะและพระเกียรติยศพิเศษ นับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย เป็นราชสักการะและพระเกียรติยศพิเศษ นับเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม พระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูป แทนการฉลองพระชนมายุ ด้วยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระมติว่าไม่โปรดให้จัดการฉลองพระชนมายุในระหว่างไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม พระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช

อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายน้ำสรง พุ่มบัว ดอกไม้ธูปเทียน และไตรแพร พร้อมพระราชทานถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย เป็นราชสักการะและพระเกียรติยศพิเศษแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยนี้เป็นราชสักการะพิเศษสำหรับถวายสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงพระราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างขึ้นถวาย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระองค์แรก

ในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ในรัชกาลที่ ๖ พระราชทานถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และในปี ๒๕๓๑ พระราชทานถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ผู้เป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันด้วย และพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้ทรงครองพัดยศพิเศษนี้ลำดับที่ ๖ ทั้งนี้ ทุกพระองค์ที่ทรงได้รับพระราชทานล้วนเป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ในวาระนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธพระองค์ที่ ๓ ที่ได้ทรงครองพัดยศพิเศษนี้

[ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ]