ภูมิปัญญาแห่งสีย้อมธรรมชาติที่ฟื้นคืน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตั้งพระทัยมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน และพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จย่าของพระองค์ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส

พระองค์ได้พระราชทานแนวพระดำริแก่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและช่างทอผ้าร่วมกันสร้างสรรค์ผ้าผืนงามที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่สวมใส่ผ้าไทย ด้วยการใช้ “ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ” ที่วัตถุดิบทั้งหมดถูกรังสรรค์จากเส้นใยและพืชพรรณภายในชุมชน ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ และยังประโยชน์ให้แก่ปวงชนชาวไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผืนผ้า ด้วยการฟื้นคืนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการปลูกฝ้าย ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ถักทอผืนผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เทิดทูนในพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จึงมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการตามแนวพระดำริของพระองค์อย่างเต็มกำลังเสมอมา เพื่อให้ผู้ประกอบการและช่างทอผ้า สามารถพึ่งพาตนเองในด้านการสร้างสรรค์ผืนผ้าตั้งแต่ต้นน้ำ

สู่ปลายน้ำ จึงได้จัดทำหนังสือ “สีสร้างสรรค์ : Color Creation” ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติในทุกกระบวนการ ตลอดจนได้รวบรวมผืนผ้าที่ใช้สีย้อมจากธรรมชาติชิ้นที่มีความโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่น มาไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ ช่างทอผ้า นักออกแบบ นักศึกษา และผู้สนใจ รวมไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ที่จะเข้ามาร่วมสืบสานและต่อยอดภารกิจการรังสรรค์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อกำเนิดแนวทางในการพัฒนาผ้าไทย นำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่ดีให้แก่ช่างทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืน