“พระบรมอัฐิและพระอัฐิ” ใต้ฐานบัลลังก์พระพุทธอังคีรส และ “พระบรมราชสรีรางคารและพระราชสรีรางคาร” ที่ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธ มีบรรจุทั้งหมดกี่พระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ใต้ฐานบัลลังก์พระพุทธอังคีรสนั้น เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระองค์ที่ ๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงบรรจุพระบรมอัฐิ ๔ พระองค์ และพระอัฐิ ๒ พระองค์ พระบรมอัฐิและพระอัฐินั้นเป็นของส่วนพระองค์ ได้แก่

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

กับพระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาลัย และพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร

ครั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคตพร้อมทั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษ และเชิญพระบรมอัฐิกลับประเทศไทยแล้วเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระบรมราชสรีรางคารมาบรรจุไว้ที่ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรส และเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคตและถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘ แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเชิญพระราชสรีรางคารมาบรรจุไว้ที่ฐานพุทธบัลลังก์เช่นเดียวกัน

และในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเชิญพระบรมราชสรีรางคารในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปบรรจุไว้ที่ฐานพุทธบัลลังก์หินอ่อนพระพุทธอังคีรส ภายในพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มาคัดจาก : หนังสือ “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามประจำรัชกาลที่ ๕” จัดพิมพ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๕