“สวนจิตรลดา” โครงการส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ภาพประกอบเนื้อหา - พิธีทำขวัญแม่โพสพ ณ แปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔ (ภาพจาก สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์)

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่มต้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปราถนาให้พสกนิกรอยู่ดีมีความสุขตามอัตภาพ โดยเฉพาะเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย

จากการแปรพระราชฐานไปจังหวัดต่างๆ ทรงพบว่าเกษตรกรยังประสบปัญหาในการประกอบอาชีพอยู่มาก อาจเป็นปัจจัยให้ประเทศพัฒนาได้ไม่เต็มที่ จึงทรงมุ่งมั่นพัฒนาการเกษตรไทยให้เจริญก้าวหน้า จนเกิดเป็นโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔ ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เพื่อเป็นโครงการศึกษาทดลองงานทางด้านการเกษตรสำหรับหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง เช่น การเลี้ยงโคนม บ่อเพาะเลี้ยงปลานิล นาข้าวทดลอง โรงสีข้าว ป่าไม้สาธิต และโครงการอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาเป็นแบบอย่างสำหรับปฏิบัติตาม หรือปรับปรุงแก้ไขในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อบำบัดความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของราษฎรที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้แก่ การตั้งศูนย์รวมนม เพื่อรับซื้อนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเมื่อเกิดปัญหานมล้นตลาด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงนมผง เพื่อแปรรูปน้ำนมให้เก็บไว้ได้นาน และได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนในการก่อสร้าง


ข้อมูลจาก : สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรอบ ๖๐ ปี แห่งการครองราชย์. กรมศิลปากร. ๒๕๕๑