“พระจอมเกล้า” กับ “พระธรรมกาย”

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม กรกฎาคม 2559 ชวนไปหาคำตอบจาก “ภาพจิตรกรรมปริศนา” ที่วัดปทุมวนาราม วัดธรรมยุตที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง แต่เหตุใดภาพจิตรกรรมฝาผนังกลับเขียนภาพพระโพธิสัตว์แบบมหายาน, ลัทธิตันตรยาน และอ้างอิงกับ “หลักพระธรรมกาย” ของฝ่ายมหายาน

หาคำตอบและความหมายที่ซ่อนไว้ใน “ภาพจิตรกรรมปริศนา” ภาพสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมหายานแต่ตีความตามคติเถรวาทได้ จึงแฝงนัยยะเกี่ยวกับพุทธปรัชญาและเรื่องส่วนพระองค์อย่างแยบคาย ในบทความเรื่อง “พระจอมเกล้า” กับ “พระธรรมกาย” ในจิตรกรรมวัดปทุมวนาราม โดย อาจารย์พิชญา สุ่มจินดา

ในเล่มยังมีบทความน่าสนใจอื่นๆ อาทิ

“รัฐบาลสมัยรัชกาลที่ 5 กับการค้าเหล้าเถื่อนในกรุงเทพฯ”

“พระราชพิธีตัดไม้ข่มนาม ในสงครามปราบเจ้าอนุวงศ์”

“150 ปีชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์”

“พิธีมอญ – “อะล็องอะโหล่น” เวรย่อมระงับด้วยการส่งเวร”

พบกับศิลปวัฒนธรรม กรกฎาคม 2559 บนแผงหนังสือภายในกลางสัปดาห์หน้า ได้อ่านทั่วพระราชอาณาจักรและพุทธจักร