แล…แล้วเล่า สองเมืองเก่า “ความสัมพันธ์ นครศรีธรรมราช – อยุธยา”

(ซ้าย) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดมหาธาตุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช (KOSIN SUKHUM), (ขวา) วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Disapong Deeprom)

เมืองนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กับราชธานีอยุธยามาโดยตลอด ซึ่งได้ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาเมืองนครศรีธรรมราชได้กลายเป็นเมืองสำคัญ ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการค้า ตลอดจนเป็นหัวเมืองที่มีความสำคัญในการป้องกันราชอาณาจักรในกรุงศรีอยุธยา แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสองก็เริ่มสั่นคลอนในปลายยุคสมัยอยุธยา จนกระทั่งการล่มสลายและสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยา

หลังการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา เมืองนครศรีธรรมราชได้ตั้งตนเป็นอิสระ แต่ก็ต้องถูกปราบอย่างหนักจากราชธานีส่วนกลาง ทั้งในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ถึงกระนั้นเราก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงอาณาจักรอยุธยานั้น ได้เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ฉันเครือญาติขึ้นระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชและกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เองได้ปรากฏหลักฐานให้เราได้ศึกษาเรียนรู้มาจวบจนถึงทุกวันนี้

เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่  ๔   หลักสูตรสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง: แล…แล้วเล่า สองเมืองเก่า “ความสัมพันธ์นครศรีธรรมราช –อยุธยา” ขึ้น ในวันพุธที่  ๑๕   มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐    ๑๖ .๐๐ น. ณ  ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ตามลิงก์ที่แนบมา: https://www.facebook.com/สัมนาแลแล้วเล่าสองเมืองเก่า-ความสัมพันธ์นครศรีธรรมราช-อยุธยา-1085445351567745/