“สรรพศาสตร์-ศิลป์ ถิ่นลพบุรี” รายการดีไม่ควรพลาด ที่เมืองลพบุรี

ภายในงานประกอบด้วย

1. การสัมมนาวิชาการ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ เวลา13.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวิทยากรนาเสนองานวิชาการ 29 ท่าน รวม 29 เรื่อง แยกบรรยายในแต่ละห้องรวม 5 ห้องพร้อมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกหัวข้อการเข้าฟังตามความสนใจได้ 6 เรื่อง (ขอความกรุณาเลือกหัวข้อที่จะเข้าฟัง
ล่วงหน้า)

2. นิทรรศการพิเศษเรื่อง ผลการขุดค้นทางโบราณคดีในเมืองลพบุรี โดยกรมศิลปากรในรอบทศวรรษ จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ และสานักศิลปากร 4 ลพบุรี มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการพิเศษ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ (ชั้น1) ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โอกาสนี้ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฯ จะทดลองเปิดการให้บริการเข้าชมห้องนิทรรศการต่าง ๆ ในเวลากลางคืนด้วย (เป็นครั้งแรกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคที่ริเริ่มจัดกิจกรรมบริการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ในเวลากลางคืน และจะเป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป)

3. ชมการบรรเลงดนตรีและชมการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีพร้อมกับการรับประทานอาหารพืน้ เมืองลพบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตัง้ แต่เวลา 18.30 น. – 20.30 น. ณ บริเวณหน้าพระที่นั่งพิมานมงกุฎ ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์

แค่หัวข้อสัมมนาก็น่าฟังทั้งนั้น เช่น
การกระจายตัวของทองแดงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ผลิตในย่านเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสาโรง
จังหวัดลพบุรี

วิถีชีวิตและสังคมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในภาคกลาง : ผลการวิจัยในพื้นที่สูงทางตะวันออก
บริเวณเมืองโบราณซับจาปาและใกล้เคียง

เมกกะโปรเจค (MegaProjects) ของวิศวกรฝรั่งเศสที่ลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นโยบายต่างประเทศสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีอิทธิพลต่อญี่ปุ่นสมัยเอโดะ
การคล้องช้างที่ลพบุรีพ.ศ. 2481

พระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาคที่ปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

ติดต่อสอบถามที่ 036 421 448 และ 086 409 1673 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี