งานศึกษา “กระแสธารวรรณกรรมไทย” ในช่วง 2530-2553 ที่ไม่ควรพลาด

วิจักษ์วิจัย สถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณกรรมปัจจุบันของไทย ประเภทร้อยแก้ว พ.ศ.2530-2550 ราคา 350 บาท

 

สำหรับผู้ที่สนใจในแวดวงวรรณกรรมไทย ทั้งผู้สนใจทั่วไป หรือ นักศึกษาที่สนใจด้านวรรณกรรม มีงานวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสใน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์คมบาง โดยตีพิมพ์งานวิจัยเรื่อง “วิจักษ์วิจัย
สถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณกรรมปัจจุบันของไทย ประเภทร้อยแก้ว พ.ศ.2530-2550″

เขียนโดย วิมลมาศ ปฤชากุล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ดวงมน จิตร์จำนงค์ ชุด “สถานะและบทบาทของการวิจารณ์ในการศึกษาวรรณคดีไทย” สนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2552-2553

งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจ วิเคราะห์เนื้อหาและแนวคิดในงานวิจัยด้านวรรณกรรม ประเภทร้อยแก้ว ได้แก่นวนิยายและเรื่องสั้น ปี 2530-2550 โดยศึกษาจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประเด็นสำคัญคือ แยกแยะให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนและช่องว่างของความรู้ อันสามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและสร้างงานศึกษาด้านวรรณกรรมต่อไปในอนาคต

ความโดดเด่นคือ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแยกแยะประเด็นการวิจารณ์โดยละเอียด ทำให้มองเห็นภาพกว้างของการศึกษางานวรรณคดีไทยอย่างชัดเจน  ทั้งยังมองเห็น “กระแสธารวรรณกรรมไทย” ที่หลากไหลไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทฤษฎีความเชื่อต่างๆ

สำหรับคนวงการวรรณกรรมไทย ทั้งนักศึกษาและนักวิจัย “วิจักษ์วิจัย” เล่มนี้ นับเป็นเล่มที่ต้องมีติดชั้นหนังสือไว้ทีเดียว

มีจำนวนจำกัด เพียง 200 เล่ม เท่านั้น ( ราคา 350 บาท หนา 388 หน้า)  สามารถสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเพจ สำนักพิมพ์คมบาง (หน้าเพจ) หรือ อีเมล [email protected] หรือ โทร 085 1101 928