สัมมนา 250ปี กรุงศรีอยุธยา สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560

ในวาระ 250 ปี การเสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี ในปี พ.ศ.2560

นับตั้งแต่ ปีพ.ศ.1893 โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยาราชธานีสำคัญได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอดีตเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดจนงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ประกอบกับกรุงธนบุรีอีกราชธานีสาคัญที่แม้จะเป็นราชธานีอยู่เพียง 15 ปี แต่ดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่มานาน ไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญในอดีตเท่านั้น หากยังดำรงความสาคัญมาจนถึงปัจจุบัน

เพื่อเข้าใจภูมิหลังประวัติศาสตร์ของไทยในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ การศึกษาเรื่องของสองอาณาจักร กรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี จึงไม่เพียงเป็นการศึกษาของอดีตเท่านั้น หากทว่ายังเป็นการศึกษาเพื่อความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของสังคมไทยในปัจจุบันอีกด้วย

ดังนั้น มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิโครงการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการสัมมนา เรื่อง “250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา – สถาปนากรุงธนบุรี 2310 – 2560” เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษาค้นคว้าและการนาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการให้แพร่หลาย และเพื่อสร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

อัตราค่าลงทะเบียนวิชาการ รับจำนวน 300 คน

500 บาท บุคคลทั่วไป

200 บาท นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี / โท

ติดต่อสอบถามที่ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โทร/โทรสาร 02-424-5768 , 02-433-8713

หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.textbooksfoundation.com/