สมเด็จพระนารายณ์ เสด็จสวรรคต ด้วยสาเหตุอะไร

ภาพพิมพ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย เป.แบร์ทร็องด์ (P.Bertrand) จิตรกรชาวฝรั่งเศส พิมพ์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในราว พ.ศ.๒๒๓๐ จะสังเกตเห็นพระราชนิยมเปอร์เซียที่ปรากฏในฉลองพะรองค์ เช่น ผ้าโพกพระเศียร

“…กรณีสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาจเป็นไปได้แนวทางตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนี้ คาดว่าจะมีสาเหตุดังต่อไปนี้

ก. เหตุแผนลอบปลงพระชนม์โดยผสมยาพิษในพระโอสถที่ถวายพระองค์ ซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้มากที่สุด
ข. เหตุลอบปลงพระชนม์โดยการบีบพระศอ
ค. พระโรคที่ทรงพระประชวรอยู่เดิม ผมคิดถึงพระโรควัณโรคปอดมากที่สุด
ง. พระโรคที่ทำให้สวรรคตแบบปัจจุบันทันด่วนจากการเต้นของ
หัวใจห้องล่างผิดปกติ (Ventricular fibrillation)”

อยากรู้ว่าผู้เขียนเรื่องนี้สันนิษฐานถึงสาเหตุการเสด็จสวรรคตไว้ว่าอย่างไร ติดตามได้ในประวัติศาสตร์วิเคราะห์ : กรณีสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย รศ. นพ. เอกชัย โควาวิสารัช ในศิลปวัฒนธรรมฉบับ กรกฎาคม 2559